Bolagsordning

Bolagsordning för MyFirstApp Sweden AB (publ) med organisationsnummer 556670-3038

§ 1 Firma Bolagets firma är MyFirstApp Sweden AB (publ)
Bolaget är publikt

§ 2 Styrelsens säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholm

§ 3 Verksamhet Bolaget ska direkt eller indirekt genom dotterbolag utveckla och bedriva handel med IT-relaterade produkter och tjänster, mobil- och datorspel, lead generering, marknadsföring, e-handel inom ett brett sortiment av produkter såsom böcker och andra media-varor, beklädnadsvaror, heminredningsvaror, sport- och fritidsartiklar, hem- och trädgårdsartiklar, leksaker och barnkläder, kosttillskott och hälsokost, tillhandahålla tjänster inom digital media, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Verksamhet kan bedrivas i Sverige och utomlands.

§ 4 Aktiekapital Bolagets aktiekapital ska vara lägst 12 498 892,75 kronor och högst 49 995 571 kronor

§ 5 Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst 249 977 855 och högst 999 911 420.

§ 6 Styrelse Styrelsen ska bestå av lägst fyra (4) och högst sju (7) ledamöter med högst tre (3) suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma

§ 7 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor, med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före stämman, dock att kallelse till extra bolagsstämma där ej ändring av bolagsordningen skall behandlas må ske senast 2 veckor före stämman. Kallelse ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet.

Den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges 17 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). För att erhålla rätten att deltaga på bolagsstämma krävs föranmälan enligt de instruktioner som föreligger vid kallelse.

§ 9 Årsstämma Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje räkenskapsårs utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:
 1. Val av ordförande till stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning som framgår av kallelsen.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut
  1. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
 10. Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleant 11. Annat ärende, som ankommer på stämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Avstämningsförbehåll Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

§ 11 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari - 31 december.