Pressmeddelande
Sista dag för handel i teckningsoption TO2

För närvarande pågår nyttjandeperioden för ObsteCare AB:s teckningsoptioner av serie TO2, 2020/2021 vilka emitterades i samband med bolagets emission i april/maj 2020. Teckningsoptionerna ger rätt att till lösenkursen 2,36 SEK teckna en (1) aktie. Varje teckningsoption (TO2) ger rätten att teckna 0,53 ny aktie.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO2 på Spotlight Stock Market är den 26 november 2021 och nyttjandeperioden avslutas den 30 november 2021.

Notera att teckningsoptioner serie TO2 som inte avyttras senast den 26 november alternativt nyttjas senast den 30 nvember förfaller värdelösa.

Frågor angående teckningsförfarandet kan ställas direkt till bolaget på info@obstecare.com.

För mer information kontakta;
Helena Liljedahl, vd
Mobil: +46 (0) 70 467 30 24
Helena.liljedahl@obstecare.com

Om ObsteCare AB (publ)
ObsteCare är ett life science-bolag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården. Lösningarna innefattar en patenterad datorbaserad metod för övervakning av förlossningar, mät- och analysutrustning, samt diverse tillhörande utbildningspaket. Genom att mäta laktatnivån (mjölksyrahalten) i fostervatten, får förlossningspersonalen en nyckelinformation man inte tidigare haft om kvinnans och livmoderns status och förmåga. Det är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och skräddarsy varje förlossning. På så vis kan rätt vård sättas in i rätt tid vid värksvaga förlossningar, som drabbar 40 % av alla kvinnor som föder barn för första gången. AFL®-systemet är CE-märkt i enlighet med det medicintekniska regelverket inom EU. Produkterna säljs genom ett distributörsnätverk. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn: OBST). Se vidare www.obstecare.se.