Regulatoriskt Pressmeddelande
Riktad emission till garanter samt finansiell rådgivare i samband med den fulltecknade företrädesemissionen

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om några värdepapper från ObsteCare AB (publ). Se avsnittet ”Viktig information” nedan.

ObsteCare AB (publ) ("ObsteCare" eller "Bolaget") har genomfört den företrädesemission av units som beslutades och godkändes av den extra bolagstämman den 2 februari 2021 ("Företrädesemissionen"). I samband härmed genomförs, i enlighet med de garantiavtal som upprättats och vad som tidigare kommunicerats, en riktad nyemission av units till garanter och finansiell rådgivare i Företrädesemissionen i form av units, bestående av nyemitterade aktier och teckningsoptioner av serie TO3 ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är fastställd till 1,10 SEK per unit och betalning sker genom kvittning av garanternas fordringar på garantiersättning och finansiell rådgivares fordran på arvode, totalt cirka 2,9 MSEK.

Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen har garanterna, i enlighet med de garantiavtal som upprättats, rätt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade units i Bolaget uppgående till sammanlagt 1 895 476 units och finansiell rådgivare har rätt att erhålla del av arvode i form av nyemitterade units i Bolaget uppgående till 727 273 units. Med anledning av detta har styrelsen, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 2 februari 2021, beslutat om Ersättningsemissionen, vilken omfattar totalt 2 622 749 units, bestående av 2 622 749 aktier och 2 622 749 teckningsoptioner av serie TO3. Teckningskursen har fastställts till 1,10 SEK per unit, vilket motsvarar teckningskursen under teckningsperioden i Företrädesemissionen och bedöms av styrelsen vara marknadsmässig.

Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i ObsteCare med 2 622 749 aktier till totalt 56 343 414 aktier, aktiekapitalet ökar med totalt 262 274,90 SEK till 5 634 341,40 SEK, samt antalet teckningsoptioner av serie TO3 ökar med 2 622 749 teckningsoptioner till totalt 25 241 973 teckningsoptioner. Detta är beräknat på antalet utestående aktier och aktiekapitalet i Bolaget efter slutlig registrering av Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen vid Bolagsverket. Utspädningen med anledning av Ersättningsemissionen uppgår till cirka 4,7 procent (beräknat på antalet utestående aktier och aktiekapitalet i Bolaget efter slutlig registrering av Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen vid Bolagsverket). Smärre avrundningsjusteringar kan förekomma inför slutlig registrering vid Bolagsverket.

Rådgivare

G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare till ObsteCare i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, kontakta:

Carina Lindqvist, vd, ObsteCare AB
Telefon: 070-633 41 25
E-post: carina.lindqvist@obstecare.com

Denna information är sådan information som ObsteCare är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg den 24 mars 2021 kl. 20:00. 

Om ObsteCare

ObsteCare är ett life science-bolag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården. Lösningarna innefattar en patenterad datorbaserad metod för övervakning av förlossningar, mät- och analysutrustning, samt diverse tillhörande utbildningspaket. Genom att mäta laktatnivån (mjölksyrahalten) i fostervatten, får förlossningspersonalen en nyckelinformation man inte tidigare haft om kvinnans och livmoderns status och förmåga. Det är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och skräddarsy varje förlossning. På så vis kan rätt vård sättas in i rätt tid vid värksvaga förlossningar, som drabbar 40 % av alla kvinnor som föder barn för första gången. AFL®-systemet är CE-märkt i enlighet med det medicintekniska regelverket inom EU. Produkterna säljs genom ett distributörsnätverk. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn: OBST).

ObsteCare AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Fogdevreten 2
171 65 Solna
Hemsida: www.obstecare.com

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande av information skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Varken uniträtter, betalade tecknade units eller de nya aktierna och teckningsoptionerna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.