Regulatoriskt Pressmeddelande
Kommuniké från extra bolagsstämma i ObsteCare AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i ObsteCare AB (publ) den 2 februari 2021 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.obstecare.se.

Mot bakgrund av risken för spridning av covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd genomfördes extra bolagsstämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningen som möjliggör utgivande av nyemitterade aktier. Den nya lydelsen i bolagsordningen innebär att aktiekapitalet skall vara lägst 2.500.000 kronor och högst 10.000.000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 25.000.000 och högst 100.000.000.

Beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner (units)

Vidare beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, om en fullt garanterad nyemission av högst 22 619 224 aktier och 22 619 224 teckningsoptioner (units,) vilket tillför bolaget ca 24,9 MSEK före emissionskostnader.

Aktieägare i bolaget på avstämningsdagen den 24 februari 2021 har företrädesrätt att för varje befintlig en (1) aktie erhålla en (1) uniträtt. Varje elva (11) uniträtter ger härvid rätt att teckna åtta (8) nya Units, var och en innehållande en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption (TO3). Teckningskursen är 1,10 kronor per unit. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag men kan bara tecknas i en unit. Två (2) teckningsoptioner berättigar innehavaren att under perioden 2 – 31 maj 2022 teckna en ny aktie för 1,45 kronor.

Beslutet medför att bolagets aktiekapital ökas med högst 2 261 922,40 kronor genom utgivande av högst 22 619 224 aktier. Styrelsens förslag medför vidare att högst 22 619 224 teckningsoptioner, berättigande till teckning av högst 11 309 612 aktier, ges ut. Bolagets aktiekapital kan genom utnyttjande av teckningsoptionerna komma att ökas med ytterligare högst 1 130 961,20 kronor. Totalt kan bolagets aktiekapital ökas med 3 392 883,60 kronor och antalet aktier ökas med 33 928 836 aktier.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och teckningsoptioner (units)

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av högst 8 000 000 units för att tillgodose en potentiellt större efterfrågan i nyemissionen än den ursprungligen bedömda, för att kunna bredda aktieägarbasen ytterligare med strategiska investerare om detta bedöms eftersträvansvärt, samt för att kunna fullgöra sina åtaganden enligt särskild överenskommelse med emissionsgaranter och finansiella rådgivare avseede betalning av arvode i units i anledning av emissionen.

Beslutet innebär att bolagets aktiekapital kan ökas med högst 1 200 000 kronor genom nyemission av högst 8 000 000 aktier och högst 8 000 000 teckningsoptioner.

För ytterligare information, kontakta:

Carina Lindqvist, vd, ObsteCare AB

Telefon: 070-633 41 25

E-post: carina.lindqvist@obstecare.com

Om ObsteCare AB (publ)

ObsteCare är ett life science-bolag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården. Lösningarna innefattar en patenterad datorbaserad metod för övervakning av förlossningar, mät- och analysutrustning, samt diverse tillhörande utbildningspaket. Genom att mäta laktatnivån (mjölksyrahalten) i fostervatten, får förlossningspersonalen en nyckelinformation man inte tidigare haft om kvinnans och livmoderns status och förmåga. Det är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och skräddarsy varje förlossning. På så vis kan rätt vård sättas in i rätt tid vid värksvaga förlossningar, som drabbar 40 % av alla kvinnor som föder barn för första gången. AFL®-systemet är CE-märkt i enlighet med det medicintekniska regelverket inom EU. Produkterna säljs genom ett distributörsnätverk. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn: OBST). Se vidare www.obstecare.se.