Regulatoriskt Pressmeddelande
Sista dag för handel i teckningsoption TO1

För närvarande pågår nyttjandeperioden för Obstecare AB:s teckningsoptioner av serie TO1, 2020/2021 vilka emitterades i samband med bolagets emission i april/maj 2020. Teckningsoptionerna ger rätt att till lösenkursen 2,85 SEK teckna en (1) aktie med stöd av två (2) teckningsoptioner. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 på Spotlight Stock Market är den 27 maj 2021 och nyttjandeperioden avslutas den 31 maj 2021.

Notera att teckningsoptioner serie TO1 som inte avyttras senast den 27 maj alternativt nyttjas senast den 31 maj förfaller värdelösa.

Frågor angående teckningsförfarandet kan ställas direkt till bolaget på info@obstecare.com

Kortnamn teckningsoptioner: Obstecare TO1

Villkor teckningstoption:  Teckningsoptionerna löper till och med den 31 maj 2021 och ger rätt till att under perioden 3 maj 2021–31 maj 2021 till lösenkursen 2,85 SEK teckna en (1) aktie med stöd av två (2) teckningsoptioner.

För ytterligare information, kontakta:

Carina Lindqvist, vd, ObsteCare AB
Telefon: 070-633 41 25
E-post: 
carina.lindqvist@obstecare.com

Om ObsteCare AB (publ)
ObsteCare är ett life science-bolag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården. Lösningarna innefattar en patenterad datorbaserad metod för övervakning av förlossningar, mät- och analysutrustning, samt diverse tillhörande utbildningspaket. Genom att mäta laktatnivån (mjölksyrahalten) i fostervatten, får förlossningspersonalen en nyckelinformation man inte tidigare haft om kvinnans och livmoderns status och förmåga. Det är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och skräddarsy varje förlossning. På så vis kan rätt vård sättas in i rätt tid vid värksvaga förlossningar, som drabbar 40 % av alla kvinnor som föder barn för första gången. AFL®-systemet är CE-märkt i enlighet med det medicintekniska regelverket inom EU. Produkterna säljs genom ett distributörsnätverk. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn: OBST). Se vidare www.obstecare.se.