Regulatoriskt
Rättelse - datum för anmälan och registrering årsstämma

Kallelse till årsstämma i ObsteCare AB

Aktieägarna i ObsteCare AB (publ), org. nr 556670-3038, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 april 2022, klockan 16:00 – 18:00, på Nobels väg 16, 171 65 Solna

Anmälan och deltagande

Aktieägare som önskar deltaga i förhandlingarna på stämman ska

 • dels senast den 14 april 2022 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,
 • dels senast den 14 april 2022 anmäla sig till Bolaget under adress: ObsteCare AB, Fogdevreten 2, 171 65 Solna eller via mail till stamma@obstecare.com

Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer och eventuella biträden uppges. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person ska förevisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighets-handlingar utvisande behörig firmatecknare. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att få delta vid stämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Berörda aktieägare bör underrätta sina förvaltare i god tid före stämma.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer bolaget att behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare och eventuellt ombud. De personuppgifter som kommer att behandlas inhämtas från aktieboken och i poströstningsformuläret. Personuppgifterna kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd, sammanställning av röster, och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för den aktuella årsstämman.

Stämmoärenden

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid årsstämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Framläggande och godkännande av dagordning.
 5. Val av justeringsmän.
 6. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Anförande av företagsledningen
 8. Framläggande av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
 9. Beslut:
  1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning
  2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  3. om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 11. Val till styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.
 12. Val av ledamöter till valberedningen och val av ordförande i valberedningen.
 13. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
 14. Stämman avslutas.

Förslag till beslut

Valberedningens förslag till beslut:

Punkt 1. Valberedningens förslag till stämmoordförande kommer att presenteras på

årsstämman.

Punkt 10. Valberedningen föreslår att styrelsearvoden per stämmovalda ledamöter fördelar

sig enligt följande; styrelsens ordförande 150 000 kronor, ledamot som ej är anställd i bolaget 75 000 kronor.

Om stämman beslutar enligt valberedningens förslag till styrelsesammansättning blir det totala arvodet

375 000 kronor. Arvode till revisor föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Punkt 11. Valberedningen föreslår följande styrelseledamöter: Peter Risberg har bett om att ej bli omvald men kommer att stå till bolagets förfogande i specifika frågor. 

• omval av Harald Almström, Christina Hugosson och Bo Lundblad.

• nyval av Gun-Britt Fransson som ersätter tidigare ledamot Peter Risberg.

• till styrelsens ordförande föreslås omval av Christina Hugosson.

• till revisor för tiden fram till nästa årsstämma föreslås omval av Moore Allegretto AB Revision. Moore Allegretto har meddelat att de avser att utse Eva Stein som huvudansvarig revisor.

Punkt 12. Följande ledamöter har ingått i valberedning fram till denna stämma:

• Peder Månsson (Peder Månsson)

• Olle Stenberg (Oxtorget Konsulter AB samt Olle Stenberg)

• Joakim Ingers (Photonic Reasearch Sweden AB)

Valberedningen föreslår ny arbetsordning för Valberedning vilket innebär att inga nya ledamöter utses på stämman utan sammansättningen av valberedningen baseras på de fyra största ägarna den 30 september 2022.

Årsredovisningens framläggande

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021, hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor samt på bolagets hemsida, från och med den 4 april 2022.

Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär finns tillgängliga på Bolagets hemsida,

www.obstecare.com tre veckor före stämman. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolaget har vid tidpunkten för denna kallelse 56 375 399 aktier och röster.

Solna 24 mars 2022

ObsteCare AB (publ)

Styrelsen