Pressmeddelande
Säljaren av MyFirstApp Group S AB erhåller dispens från AktiemarknadsnämndenSäljaren av MyFirstApp Group S AB erhåller dispens från Aktiemarknadsnämnden

ObsteCare AB (publ) (”Bolaget”) meddelar att Aktiemarknadsnämnden har beslutat att medge MyfirstApp Group AB (publ) (”Säljaren”), som är säljare av MyFirstApp Group S AB, villkorad dispens från skyldigheten att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i ObsteCare AB, när Säljaren tecknar sig för aktier i Bolaget i den kvittningsemission som extra bolagsstämman i Bolaget den 27 december 2022 föreslås besluta om (”Kvittningsemissionen”).

ObsteCare AB publicerade kallelse till extra bolagsstämman den 28 november 2022 och stämman föreslås besluta om Kvittningsemissionen förutsatt att den också beslutar om Bolagets förvärv av MyFirstApp Group S från Säljaren (”Förvärvet”).

Aktiemarknadsnämndens beslut är villkorat av att aktieägarna inför extra bolagsstämman i Bolaget informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Säljaren högst kan få genom att teckna aktierna i Kvittningsemissionen samt att emissions beslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man vid rösträkningen ska bortse från eventuella aktier som innehas av Säljaren.

Enligt dispensbeslutet gäller samma villkor vid alla framtida bolagsstämmor i Bolaget som ska besluta om emission eller emissionsbemyndigande i syfte att reglera köpeskilling (och eventuell tilläggsköpeskilling) till Säljaren i Förvärvet.

Kort om transaktionen och maximal utspädningseffekt:

  • Säljaren kommer, genom kvittning av del av köpeskilling, motsvarande 9 680 000 SEK, mot nya aktier i Bolaget, att äga aktier motsvarande ca 77 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget efter att tillträde i Förvärvet är genomfört.
  • Genom kvittning av reversen om 12 320 000 SEK som löper till 2023-06-30, villkorad av att tillträde sker i Förvärvet, kommer Säljarens ägande ytterligare att öka till ca 86 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget.
  • Genom utbetalning av eventuell tilläggsköpeskilling kommer Säljarens ägande att slutligen öka till ca 88 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget (för det fall att tilläggsköpeskillingen skulle utbetalas med aktier till en teckningskurs motsvarande dagens kurs för Bolagets aktier på Spotlight Stock Market).