Regulatoriskt Pressmeddelande
ObsteCare ingår LOI om omvänt förvärv som föreslås ersätta likvidation

Den 13 oktober offentliggjorde ObsteCare styrelsens förslag till en extra bolagsstämma för att sälja inkråmet och genomföra en ordnad likvidation av bolaget. I och med den avsiktsförklaring som träffats idag, rekommenderar nu styrelsen istället den extra bolagsstämman att stryka ärendet om likvidation såvida avsiktsförklaringen med MyFirstApp Group leder till avtal. Affären förutsätter vidare ett godkännande av ytterligare en extra bolagsstämma, efter vilken en ny noteringsprocess påbörjas. 

Inkråmsaffären och bildandet av ett nytt bolag för att förvalta intäkterna av inkråmsförsäljningen är fortsatt aktuell att genomföra, under förutsättning att den extra bolagstämman den 31 oktober godkänner den delen av affären.

”Vi är glada att kunna presentera ett alternativ till likvidation som tillför värde till aktieägarna. Med detta förvärv får nuvarande aktieägare även en möjlighet att ta del av den framtida utvecklingen för MyFirstApp Group”, säger Helena Liljedahl, VD för ObsteCare AB.

Tekniskt sett genomförs affären som ett förvärv, men i praktiken blir säljarna, MyFirstApp dominerande ägare i ObsteCare genom en kvittningsemission. Om affären genomförs innebär den att ObsteCare byter såväl inriktning som bolagsnamn.

Initial köpeskilling är av parterna indikerad till 22.0 MSEK varav 9,7 MSEK erläggs genom nyemitterade aktier i ObsteCare AB till ett pris per aktie om 0,05 SEK, samt revers om 12,3 MSEK. Detta kommer att ge en utspädning om 77,5 procent för ObstCares aktieägare. Tilläggsköpeskilling om högst 10 MSEK ska kunna utgå till säljaren beroende på prestation under kommande 18 månader. Tilläggsköpeskillingen erlägges till 50 procent i form av aktier och till 50 procent av kontanta medel, vilket kan leda till ytterligare utspädning. Säljaren, MyFirstApp och dess nyckelpersoner kommer att arbeta kvar i bolaget.

MyFirstApp (www.myfirstapp.com) är ett it-utvecklingsbolag med fokus på pedagogiska utbildningsapplikationer. Huvudägare (75,5%) till MyFirstApp är NanoCap Group.  Bolaget äger ett 90-tal appar, vilka är noggrant och eftertänksamt skapade för att passa förskolebarns utvecklingsnivåer, och har ca 150 000 aktiva användare. Försäljningen sker via Appstore och Google play. Apparna har hittills laddats ned över 20 miljoner gånger. Målet är att skala upp användandet och att öka konverteringen till betalande användare. Affären med ObsteCare underlättar för MyFirstApp att nå målet och visionen att bli ett Ed-Tech bolag med metaverse-funktioner. Bolaget har i dag fyra medarbetare och en årsomsättning på ca 0,5 MSEK med svagt negativt EBITDA-resultat.

“Genom att få tillgång till en börsplattform kan vi öka hastigheten i utvecklingen av våra tjänster och tidigare leverera en produkt i världsklass. Vi ser att digitala verktyg blir en alltmer integrerad del i lärandeprocessen för barn och ungdomar och har redan idag många användare runt om i hela världen. Vi tar nu detta steg för att utvecklas inom Ed-Tech och skapa intressanta, lärande och progressiva hjälpmedel”, säger Jesper Nord, VD för MyFirstApp.


Denna information är sådan som ObsteCare AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-17 22:43 CET.Helena Liljedahl, VD ObsteCare AB

Mobile: +46 70 467 30 24

E-post: Helena.liljedahl@obstecare.com