Regulatoriskt
Bokslutskommuniké 2023

MyFirstApp Sweden AB (publ) (”MyFirstApp” eller “Bolaget”) offentliggör härmed bokslutskommunikén för 2023. Kommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.myfirstappsweden.com . Nedan följer en sammanfattning av bokslutskommunikén. 

Finasiell översikt

Flerårsöversikt koncernen Q4 2023 Q4 2022 Helår 2023 Helår 2022
Nettoomsättning (msek) 0,7 0,4 2,1 0,4
EBITDA (msek) −0,3 −0,1 −2,1 0,1
Resultat efter finansiella poster (msek) −1,4 0,1 -4,1 0,1
Balansomslutning (msek) 21,5 1,8 21,4 1,8
Soliditet (%) 19% −88% 19% −88%
Resultat per aktie (sek) −0,41 0 −1,15 0
-
Flerårsöversikt modern Q4 2023 Q4 2022 Helår 2023 Helår 2022
Nettoomsättning (msek) 0,2 0,1 0,7 0,5
EBITDA (msek) -0,4 1,0 -2,4 -6,1
Resultat efter finansiella poster (msek) −12,1 0,5 −14 −8,5
Balansomslutning (msek) 31,7 23,1 31,7 23,1
Soliditet (%) 51% 88% 54% 88%

Väsentliga händelser under perioden:

  • MyFirstApp’s bolagstämma beslutade om förvärv av TalesTime AB från närstående enligt styrelsens förslag.

  • Kvittningsemission i samband med förvärvet av TalesTime AB registrerad hos bolagsverket.

  • MyFirstApp lanserar Evolear – En AI-plattform för skräddarsydd utbildning.

Väsentliga händelser efter perioden:

  • MyFirstApp’s bolagstämma beslutade om nedskrvining av dotterbolagen MyFirstApp Group S AB och Oy 10Monkeys.com Ltd.

  • MyFirstApp inleder samarbete med IR-Partner.
     

VD ORD

Det gångna året
I slutet av 2022 inledde vi en spännande resa med MyFirstApp genom ett omvänt förvärv. Under året har vi förvärvat och integrerat 10monkeys och TalesTime i vår verksamhet. Genom dessa plattformar, tillsammans med vår egenutvecklade plattform Evolear, har vi etablerat oss som en betydande aktör inom den fascinerande Edtech-sektorn. Det är med stolthet vi meddelar att vi lanserade Evolear i en betaversion under december. Vårt mål att konsolidera dessa varumärken och deras befintliga kundbas har lagt en solid grund för koncernen  

Produktutveckling och Integration
Ett av våra primära fokus under det senaste kvartalet har varit att vidareutveckla och integrera nya funktioner i Evolear. Vi har lagt särskilt fokus på MineMath – ett verktyg som gör det engagerande för barn att lära sig matematik. Denna utveckling är en del av vårt åtagande att kontinuerligt förbättra och utöka vår produktportfölj för att möta våra användares behov. Under kvartalet har vi också arbetat intensivt med att utveckla och integrera funktioner som erbjuder en unik lärandeupplevelse via Evolear. Samtidigt har vi aktivt utvecklat våra mobilappar genom MyFirstApp Group S, med målet att främja tidig inlärning för barn i åldrarna 2-7 år och därigenom stärka vårt kassaflöde  

Finansiellt
Koncernens omsättning steg till 0,7 MSEK, en ökning från 0,4 MSEK under motsvarande period föregående år. EBITDA för perioden uppgick till -0,3 MSEK. Trots utmanande marknadsförhållanden har MyFirstAppkoncernen visat en stadig finansiell tillväxt under 2023. Vi uppnådde en omsättning på 2,1 MSEK, vilket är i linje med våra mål och tidigare kommunikation om en förväntad omsättning på 2,4 MSEK  

Framåtblick
Inför det nya året är vi fokuserade på att ytterligare bredda vår tekniska inverkan inom Edtech-sektorn med Evolear. Vi planerar även att återlansera Mattematchen på 10Monkeys. com, som tidigare visat sig vara en mycket attraktiv plattform. Med vår nuvarande globala närvaro över flera domäner och språk strävar vi efter att inspirera ännu fler elever, lärare och föräldrar. Dessa initiativ understryker vår kontinuerliga strävan efter innovation och vårt engagemang för utbildning på alla nivåer. Vi är dessutom engagerade i en långsiktig expansionsstrategi genom förvärv. Genom att kontinuerligt utforska och dra nytta av möjligheter att integrera framstående företag och plattformar i vårt ekosystem, siktar vi på att stärka vår marknadsposition och berika vår produktportfölj.  För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Nord, VD MyFirstApp Sweden AB (publ)
Mobile: +4673 329 13 29
Email: jesper@myfirstapp.com

MyFirstApp Sweden AB (publ) 
MyFirstApp koncernen är ett edtech-bolag som erbjuder ett brett utbud av pedagogiska spel och applikationer genom våra varumärken Evolear, 10Monkeys, TalesTime och MyFirstApp världen över. Vårt engagemang är att främja barns lärande och utveckling inom områden som matematik, språk och kognitiva färdigheter, genom att tillhandahålla roliga och interaktiva verktyg anpassade för olika åldrar och utvecklingsstadier