Regulatoriskt Pressmeddelande
Ökad försäljning och fortsatt positiv trend

vÄsentliga händelser under FÖRSTA kvartalet 2021  

  • ObsteCare offentliggjorde memorandum från fullt garanterad företrädesemission 

  • ObsteCare genomförde fulltecknad företrädesemission om ca 24,9 MSEK   
  • I samband med den fulltecknade företrädesemissionen genomfördes en riktad emission till garanter och finansiell rådgivare 

vÄsentliga händelser efter periodens slut

  • På årsstämman den 26 april valdes styrelseledamöterna Christina Hugosson (omval), Bo Lundblad (omval), Harald Almström (omval) och Peter Risberg (omval). Christina Hugosson omvaldes som ordförande.   

finansiell sammanfattning JAN-MARS 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 318 (194) KSEK 

  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -2 433 (-1 832) KSEK   
  • Periodens resultat uppgick till -2 450 (-1 890) KSEK 
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,08 (-0,11) SEK 

Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period föregående år. 

Likviditet och finansiering 
Likvida medel per 31 mars 2021 uppgick till 3 950 (3 737) KSEK.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carina Lindqvist, vd

Telefon +46 (0)70 633 41 25

E-post carina.lindqvist@obstecare.com

Informationen lämnades genom kontaktpersonens försorg den11 maj 2021 kl. 8:00 CET.

 

Delårsrapporten i sin helhet kan läsas i bifogad pdf fil.