Regulatoriskt Pressmeddelande
ObsteCare AB (publ) offentliggör utfallet av utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1

I samband med ObsteCare AB:s emission i april/maj 2020 emitterades teckningsoptioner av serie TO1, 2020/2021. Den 31 maj 2021 avslutades perioden för utnyttjande av teckningsoptionerna till teckning av aktier i ObsteCare. Totalt utnyttjades 63 970 teckningsoptioner för teckning av 31 985 nya aktier. Genom teckningen tillförs ObsteCare 91 157,25 kronor. Teckningsgraden var 0,4 %.

Efter registrering av de nya aktierna hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 3 198,5 kronor från 5 634 341,40 kronor  till 5 637 539,90 kronor och antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 31 985 aktier från 56 343 414 aktier till 56 375 399 aktier.

För ytterligare information, kontakta:

Carina Lindqvist, vd, ObsteCare AB
Telefon: 070-633 41 25
E-post: 
carina.lindqvist@obstecare.com

Om ObsteCare AB (publ)
ObsteCare är ett life science-bolag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården. Lösningarna innefattar en patenterad datorbaserad metod för övervakning av förlossningar, mät- och analysutrustning, samt diverse tillhörande utbildningspaket. Genom att mäta laktatnivån (mjölksyrahalten) i fostervatten, får förlossningspersonalen en nyckelinformation man inte tidigare haft om kvinnans och livmoderns status och förmåga. Det är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och skräddarsy varje förlossning. På så vis kan rätt vård sättas in i rätt tid vid värksvaga förlossningar, som drabbar 40 % av alla kvinnor som föder barn för första gången. AFL®-systemet är CE-märkt i enlighet med det medicintekniska regelverket inom EU. Produkterna säljs genom ett distributörsnätverk. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn: OBST). Se vidare www.obstecare.se.