Regulatoriskt Pressmeddelande
Utökat distributörsnätverk – men covid-19-pandemin försvårar försäljningsarbetet

vÄsentliga händelser under Tredje kvartalet 2020  

 •  ObsteCare fattade ett strategiskt beslut att fokusera på Europa och senarelägga FDA ansökan för AFL®-metoden i USA. Beslutet innebar att lanseringen av det uppdaterade AFL®-systemet flyttades fram något
 • Utbredningen av covid-19 har påverkat Sverige och övriga världen under 2020. ObsteCare iakttar noggrant händelseutvecklingen i vår omvärld och följer riktlinjer från myndigheter

vÄsentliga händelser efter periodens slut

 • Nytt distributörsavtal tecknades för Irland

finansiell sammanfattning JULI-SEPTEMBER 2020

 • nettoomsättningen uppgick till 357 (95) KSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 3 854* (-1 683) KSEK 
 • Periodens resultat uppgick till 3 833* (-1 710) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,12* (-0,10) SEK

      

finansiell sammanfattning januari-SEPTEMBER 2020

 • nettoomsättningen uppgick till 663 (608) KSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -6 269 (-4 907) KSEK
 • Periodens resultat uppgick till -6 695 (-4 988) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,22 (-0,29) SEK

Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period föregående år.

Resultat i korthet     2020 2019 2020 2019            2019
KSEK                                      jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep      jan-dec
Nettoomsättning 357 95 663 608 727
Aktiverat arbete för egen räkning 3 597 906 7 218 2 845 4 276
Rörelsens kostnader -100* -2 685 -14 154 -8 361 -12 989
Resultat efter finansiella poster 3 833* -1 710 -6 695 -4 988 -8 088

* Korrigering av tidigare under andra kvartalet 2020 kostnadsförda emissionsutgifter om 5,7 MSEK.

Likviditet och finansiering

Likvida medel per 30 september 2020 uppgick till 13 566 (7 048) KSEK.

Vd har ordet

Under tredje kvartalet har ett intensivt utvecklingsarbete pågått för att vi ska kunna växla upp rejält inför framtiden. Vi har fokuserat på att ställa om verksamheten till mer digitala arbetssätt och samtidigt skapa dialoger med nya, potentiella distributörer och samarbetspartners. Målsättningen är att säkerställa att vi snabbt kan accelerera försäljningsarbetet så snart den pågående pandemin är över eller att situationen i omvärlden gör detta möjligt. Basen i vår tillväxtresa är Norden och Europa med expansion därefter i Asien och USA.

Stor och oförändrad marknadspotential       

Idag finns det ingen direkt konkurrens till vårt AFL®-system då det är en unik innovation som möjliggör en objektiv mätning av den födande kvinnans status på livmoderns arbete under förlossningen. Vår försäljningspotential är oförändrad, men på grund av pandemin har tidplanen fått justeras framåt. Även detta kvartal har tyvärr dominerats av en hårt belastad sjukvård, osäkerhet och covid-19-restriktioner i hela världen. Det har därför varit fortsatt mycket svårt för oss att träffa såväl kunder som befintliga och potentiella distributörer. Samtliga mötesplatser som mässor och andra events har också ställts in.

Digitalt utbildningsprogram nu på plats

Vi har utnyttjat vår agila organisation och innovationsförmåga för att snabbt digitalisera delar av verksamheten. Under det senaste halvåret har vi utvecklat och lanserat nya digitala försäljningsstöd för våra distributörer samt utbildningsmaterial och kunskapsstöd för nya partners och slutanvändarna inom förlossningsvården. Det är glädjande att detta arbete redan har burit frukt. I oktober t.ex. tecknade vi ett nytt avtal med en stor och viktig distributör på Irland, och diskussioner med ett antal andra potentiella europeiska distributörer pågår.

FDA-ansökan för nästa generations instrument

USA är och förblir en viktig marknad för ObsteCare. Vårt val att senarelägga FDA-ansökan baserades på två viktiga strategiska faktorer. För det första, FDA-ansökan, som tagit längre tid än beräknat, avsåg enbart vårt befintliga instrument.    

Eftersom utvecklingsarbetet med det nya, mer användarvänliga nästa generations instrument nästan är klart så är det främst det som vår distributör i USA är intresserad av att sälja. För det andra, det rådande pandemiläget i USA innebär i realiteten att förutsättningarna att i detta nu få igång en försäljning där är mycket små. Därför ansåg vi att det är långsiktigt bättre att lägga vår tid och våra resurser på att förbereda en FDA-ansökan för det nya instrumentet och på så sätt snabbare komma in med det i USA. Det förberedande arbete pågår för fullt. Vi har också regelbundna avstämningar med vår amerikanska distributör, som är fortsatt både engagerad och positiv till framtiden.

Utforskar möjligheten för etablering i Japan

Trots att det EU-samarbete som ObsteCare ingick i, tillsammans med 39 andra utvalda europeiska företag, i syfte att besöka och skapa nya affärsmöjligheter i Japan ställdes in p.g.a. pandemin så har vi lyckats knyta ett antal intressanta kontakter där på egen hand. Just nu undersöker vi förutsättningarna för att få vår AFL®-metod registrerad och godkänd i Japan.

Nästa generation av instrumentet

Det nya instrumentet är modernare och dessutom mindre i sin utformning och kommer att vara attraktivare för nya distributörer och kunder. Arbetet med det nya instrumentet är i slutfasen och vi räknar med en lansering under december på de marknader där det är godkänt. Vi har använt tiden väl under de rådande omständigheterna och lyckats förändra och förbättra vårt arbetssätt vilket skapar nya möjligheter, något som kommer att gagna ObsteCare långsiktigt.

Vi står både starkare och redo när marknaderna öppnas igen, och jag ser med tillförsikt på framtiden.

Carina Lindqvist, verkställande direktör
För mer information kontakta;
Carina Lindqvist, vd
Mobil: +46 (0) 761 993 013
carina.lindqvist@obstecare.com