Regulatoriskt Pressmeddelande
ObsteCare AB (publ) (”ObsteCare” eller ”Bolaget”) offentliggör tilläggsprospekt avseende pågående företrädesemission

ObsteCare AB (publ) offentliggör idag tilläggsprospekt (”Tilläggsprospektet”) avseende det EU-tillväxtprospekt som godkändes av Finansinspektionen och offentliggjordes den 9 april 2020. Tilläggsprospektet är en del av och ska läsas tillsammans med EU-tillväxtprospektet. Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av ObsteCares pressmeddelande daterat den 23 april 2020 om extra bolagsstämma och beslut om att genomföra styrelsens förslag om en kompletterande vederlagsfri teckningsoption i tillägg till den pågående företrädesemission av units som årsstämman tidigare har beslutat om. Investerare som tecknat sig och tilldelas units kommer erhålla den kompletterande vederlagsfria teckningsoptionen.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med förordningen (EU) 2017/1129 artikel 23 och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 27 april 2020 (FI Dnr 20-9906). Tilläggsprospektet har offentliggjorts på Bolagets, G&W Fondkommissions respektive Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsidor, www.obstecare.se, www.gwkapital.se respektive www.hagberganeborn.se samma dag och finns tillsammans med Prospektet tillgängligt i elektroniskt format.

Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av units i Erbjudandet har enligt förordningen (EU) 2017/1129 artikel 23.2 rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga senast den 29 april 2020. Återkallelse ska ske skriftligen till Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, Valhallavägen 124, 114 41 Stockholm eller via e-post till info@hagberganeborn.se. Investerare som anmält sig för teckning av units i Erbjudandet genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Anmälan som ej återkallats kommer att förbli bindande och investerare som önskar kvarstå vid sin teckning av units i Erbjudandet behöver ej vidta några åtgärder. För fullständiga villkor och övrig information om Erbjudandet hänvisas till Prospektet.

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till ObsteCare i nyemissionen.

Viktig information
ERBJUDANDET RIKTAR SIG INTE TILL PERSONER MED HEMVIST I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DELTAGANDE SKULLE KRÄVA PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR FÖLJAKTLIGEN INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE HELLER VIDAREBEFORDRAS, REPRODUCERAS ELLER UPPVISAS PÅ SÄTT SOM STÅR I STRID MED SÅDANA RESTRIKTIONER. UNDERLÅTENHET ATT EFTERKOMMA DENNA ANVISNING KAN INNEBÄRA BROTT MOT AMERIKANSKA SECURITIES ACT FRÅN 1933 ELLER TILLÄMPLIGA LAGAR I ANDRA JURISDIKTIONER.