Regulatoriskt Pressmeddelande
Kallelse till årsstämma i ObsteCare AB

Aktieägarna i ObsteCare AB (publ), org. nr 556670-3038, kallas härmed till årsstämma måndagen den 26 april 2021.

I syfte att motverka spridning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras genom enbart poströstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 26 april 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligen sammanställt.

Anmälan och deltagande
För att ha rätt att genom poströstning delta i årsstämman ska aktieägare

 1. senast den 16 april 2021 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,
 1. anmäla sig till stämman senast den 23 april 2021 kl. 12:00 genom att ha avgivit sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan så att den är bolaget tillhanda senast den 23 april 2021 kl. 12:00.

Observera att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom poströstning.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 16 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna enbart ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas som kommer att finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.obstecare.com. Formuläret gäller dessutom som anmälan till bolagsstämman. Komplett ifyllt och undertecknat formulär för poströstning sänds till ObsteCare AB, Riddargatan 12A plan 5, 114 35 Stockholm, eller via epost till stamma@obstecare.com och ska vara bolaget tillhanda senast den 23 april 2021 kl. 12:00. Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Vid eventuella frågor kring poströstningsformuläret hänvisas till bolaget, på telefon +46 8 751 56 27.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer bolaget att behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare och eventuellt ombud. De personuppgifter som kommer att behandlas inhämtas från aktieboken och i poströstningsformuläret. Personuppgifterna kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd, sammanställning av röster, och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för den aktuella årsstämman. 

Ärenden och förslag till dagordning:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Framläggande och godkännande av dagordning.
 4. Val av justeringsmän.
 5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 7. Beslut
 1. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
 2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 3. om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 1. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
 2. Val till styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.
 3. Val av ledamöter till valberedningen och val av ordförande i valberedningen.
 4. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
 5. Stämman avslutas.

Beslutsförslagen i korthet

Punkt 1 Val av ordförande vid bolagsstämman

Valberedningen föreslår att Christina Hugosson eller, vid förhinder för Christina Hugosson, den som styrelsen istället anvisar väljs till ordförande vid stämman.
 

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättas baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och som kontrolleras av justeringspersonen.

Punkt 4 – Val av en eller två justeringsmän

Styrelsen föreslår advokaten Jennifer Jankevics, vid Belle Advokatbyrå, vid förhinder för Jennifer Jankevics, den som styrelsen istället anvisar. Justeringsmännens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.
 

Punkt 7 b - om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas.

Punkt 8 - Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden per stämmovalda ledamöter fördelar sig enligt följande; styrelsens ordförande 150 000 kr, ledamot som ej är anställd i bolaget 75 000 kr. Totalt styrelsearvode om 375 000 kr. Arvode till revisor föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Punkt 9 - Val till styrelseledamöter och ordförande och revisorer.

Valberedningen föreslår följande styrelseledamöter: Omval av Harald Almström, Christina Hugosson, Bo Lundblad och Peter Risberg. Maria Borelius har avböjt omval.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Christina Hugosson.

Till revisor för tiden fram till nästa årsstämma föreslås omval av Moore Allegretto AB, med Eva Stein som huvudansvarig revisor.

Punkt 10 - Val av ledamöter till valberedningen och val av ordförande i valberedningen

Till valberedning föreslås, baserat på gällande principer för valberedningen, följande ledamöter: Omval av Joakim Ingers (Photonic Research Sweden Aktiebolag), Olle Stenberg (Oxtorget Konsulter AB), Peder Månsson (Peder Månsson) och representant från Allba Holding AB. Till valberedningens ordförande föreslås omval av Olle Stenberg.

Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Fullständiga förslag till beslut, redovisningshandlingar, poströstningsformulär samt fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.obstecare.com tre veckor före stämman. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolaget har vid tidpunkten för denna kallelse 31 101 441 aktier och röster.

Stockholm i mars 2021

ObsteCare AB (publ)

Styrelsen