Pressmeddelande
Kommuniké från extra bolagsstämma den 31 oktober 2022

Aktieägarna i ObsteCare AB (publ) höll extra bolagsstämma måndagen den 31 oktober 2022 i Stockholm. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten.

Ärende: Vid godkännande av dagordningen föreslogs att punkten om likvidation utgår.

Beslut: Stämman beslutade enhälligt att förslaget om likvidation utgår.

Ärende:  försäljning av inkråm i ObsteCare AB:

Beslut: Efter omröstning blev enhälligt beslutat att styrelsen bemyndigas att sälja inkråmet i ObsteCare AB till den köpare som styrelsen finner lämplig.

Ärende: Förslag om att styrelsen får bemyndigande att upprätta nytt onoterat bolag för eventuella framtida köpeskilling från försäljningen av inkråmet i ObsteCare AB.

Beslut: Stämman beslutade enhälligt att styrelsen får detta bemyndigande.

Vidare genomfördes en kort genomgång av innehållet i den avsiktsförklaring som ingåtts med MyFirst App. Kring ett s.k. omvänt förvärv med ObsteCare AB. Detta publicerades även i pressmeddelande den 17 oktober.

Stämmopresentationen samt undertecknat stämmoprotokoll kommer att publiceras på bolagets hemsida efter undertecknande.

För mer information, vänligen kontakta:

Helena Liljedahl, VD ObsteCare AB

Mobile: +46 70 467 30 24

E-post: helena.liljedahl@obstecare.com