Regulatoriskt Finansiell rapport
ObsteCare AB: Kvartalsrapport 2020-01-01 till 2020-03-31

Förstärkt organisation redo för internationell expansion
Finansiell utveckling januari – mars 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 194 KSEK (253 KSEK)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 890 KSEK (-1 112 KSEK)

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020

 • En möjlig 30% minskning av antalet akuta kejsarsnitt skulle uppnås om AFL metoden infördes enligt Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi (CMT), Linköpings Universitet. Detta skulle i Sverige innebära att 76 MSEK frigjordes i förlossningsvården att användas till annat.
 • ObsteCare har en pågående FDA-ansökan för registrering av AFL®-metoden i USA och ansökningsprocessen har löpt på enligt plan och beräknas vara klar tidigast under Q4 2020. Distributör för den amerikanska marknaden är på plats och är redo att starta upp försäljningen i början av 2021 avhängt ett godkännande av FDA.
 • ObsteCare bildade ett namnkunnigt medicinskt råd som stöd för internationell etablering.
 • AFL®-metoden godkändes för försäljning och distribution i Israel.
 • ObsteCare höll årsstämma den 30 mars 2020.
 • ObsteCare har hittills inte upplevt några större störningar i verksamheten på grund av covid 19-pandemin.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Bolagets AFL®-metod godkändes för försäljning i Vietnam.
 • ObsteCare meddelade i april att säljorganisationen har stärkts och att bolaget har etablerat ett samarbete i Japan.
 • Carina Lindqvist tillträdde som vd för ObsteCare AB från och med 1 april 2020.
 • ObsteCare inledde en nyemission den 14 april.
 • Ett tilläggsprospekt avseende den pågående företrädesemissionen offentliggjordes den 28 april.
 • ObsteCare höll den 22 april en extra bolagsstämma där beslut om tillägg av en extra teckningsoption till den tidigare beslutade företrädesemissionen togs.

ObsteCare AB är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklat en produkt som mäter och följer mölksyrahalten (laktat) i fostervattnet med syftet att underlätta och anpassa vården under förlossningar.

Vd har ordet
ObsteCare arbetar för tryggare förlossningar och vi är redo för en fortsatt internationell expansion. Jag är stolt över att leda bolaget under denna spännande resa, men jag är också stolt över vår produkt, AFL®-metoden, som numera finns med med på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens lista över aktuella produkter med potential att förändra världen.Covid-19:s påverkan på samhället i stort, på världsekonomin och på människors dagliga liv är både oroande och svårt att förhålla sig till. Jag är i rådande situation glad att vi så här långt har kunnat bedriva vår verksamhet utan några större störningar.

Ekonomi
Probförsäljningen som är den löpande intäkten när instrument har sålts ökade med 30 % under kvartalet, vilket är en mycket positiv indikation. Vi ser med tillförsikt fram emot de marknader som nu står redo att starta upp sin försäljning och vi ser en stark marknadspotential för de länderna.Totalt sett har vi haft en lägre försäljning under första kvartalet jämfört med samma period förra året. Delvis beror det på att vår amerikanska distributör under sin kartläggning för USA- marknaden förra året köpte in instrument för att kunna genomföra en konsumentmarknadsstudie och några av de nya distributörernas introduktion har blivit försenad. Försäljningen under första kvartalet uppgick till 194 KSEK, vilket är 23% lägre än föregående år.

Förlusterna ökade med 778 KSEK, från -1112 KSEK till -1890 KSEK, vilket är en följd av de satsningar om vi har gjort under perioden i form av försäljningsaktiviteter, utvecklingsarbetet med nästa generation av instrument och arbetet med FDA-ansökan.


Hälsoekonomisk studie
CMT´s hälsoekonomiska studie genomförd vid Linköpings universitet visar på en reducering av kejsarsnitt med ca 30 % och en möjlig årlig besparing på 76 MSEK inom svensk förlossningsvård. Genom att mäta laktatnivåer (mjölksyra i fostervattnet) vid avstannat värkarbete, med ObsteCares produkt, kan både kostnadsbesparande och hälsofrämjande resultat ses framförallt hos förstagångsföderskor där så många som 40% är värksvaga.

Medicinskt råd
Med hjälp av bolagets nybildade medicinska råd med tunga namn från både svensk och internationell förlossningsvård får vi möjlighet att stärka vår kompetens såväl kliniskt som vetenskapligt. Rådet utgör en viktig del i vår fortsatta internationella utveckling. En viktig uppgift under den närmaste tiden är att få ut budskapet från den aktuella hälsoekonomiska studien internationellt.

Försäljning
Huvudfokus är fortsatt Europa och marknader där med Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Frankrike, Schweiz och Tyskland samt de andra marknader där samarbete startats förra året och i år. 

Vi ökar vårt fokus på Mellanöstern och Asien där vi har kommit igång i Israel och UAE (Förenade Arabemiraten). I april i år fick vi ett godkännande i Vietnam där distributören är redo att starta försäljningen efter avslutad utbildning. Vi har också nyligen etablerat ett samarbete i Japan. 

Den amerikanska marknaden är givetvis viktig för oss och där har vi sedan tidigare en distributör som är redo att ta sig an försäljningen så snart vi har ett godkännande av AFL®-metoden i USA. Vi planerar för en lansering i USA under 2021. 

Vi håller på att starta upp digital utbildning och träning för nya distributörer och partners så de ska kunna påbörja sin försäljning på respektive marknad. Det är ett sätt att upprätthålla tempot nu när vi inte har möjlighet att resa på samma sätt som tidigare på grund av corona-viruset.

Produktutveckling
Vi lanserar ett nytt instrument anpassat för effektivare produktion och mer modernt för att kunna möta större efterfrågan på ett kostnadseffektivt sätt. Vi räknar med att ha instrumentet klart under andra kvartalet 2020. Det känns positivt att ha tio marknader redo att ta sig an det nya systemet så snart det finns klart och godkänt.

Teamet
Vi har en ny och starkare organisation inom alla områden. Inom sälj och marknad har vi nu möjlighet att öka vår försäljningstakt och marknadspenetration för en snabbare tillväxt. Vi har säkrat upp utvecklingsdelen för det nya instrumentet, produktion och logistik gällande produktförsörjning och säkra kundleveranser. Även den regulatoriska delen har vi stärkt upp ytterligare för att säkra FDA godkännandet och uppgradering till ISO 13485 och IVD-R.

Emissionen
Efter periodens utgång har ObsteCare inlett en nyemission. Målsättningen är att få in 37,5 MSEK och emissionen är garanterad till ca 81%. Emissionskursen är 2,20 SEK och emissionen avslutades den 8 maj. I emissionen ingår en tilläggsoption (TO1) på 2,85 SEK som sker i maj 2021. I tillägg har beslut om ytterligare en tilläggsoption (TO2) tagits på en extra bolagsstämma med två tillfällen till köp; i november 2020 och november 2021. Jag ser fram emot resultatet av våra investeringar och vårt arbete som ska bidra till ObsteCares internationella expansion.

Carina Lindqvist, Verkställande direktör ObsteCare AB 
(fr o m 1 april)
För ytterligare information, kontakta:
Carina Lindqvist, vd, ObsteCare AB
Telefon: 076-199 30 13
E-post: carina.lindqvist@obstecare.com

Denna information är sådan information som ObsteCare AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2020, kl 08:25.