Regulatoriskt Pressmeddelande
MyFirstApp har ingått en avsiktsförklaring om försäljning av MyFirstApp Group S AB och Oy 10Monkeys Ltd

Köpeskilling
Parterna har preliminärt enats om en initial köpeskilling om 16,0 MSEK för aktierna i båda Målbolagen. Köpeskillingen kommer att erläggas genom en kombination av nyemitterade aktier i Köparen till ett värde av 8,0 MSEK, baserat på en kurs om 0,85 SEK per aktie, samt en revers på 8,0 MSEK. Aktier som emitteras kommer i viss utsträckning vara föremål för lock-up. edyoutec AB ska äga rätt att begära konvertering av Reversen till aktier i edyoutec vid ett obegränsat antal tillfällen under löptiden till en kurs motsvarande den volymvägda genomsnittskursen för en period om 30 dagar före det att styrelsen beslutar om konvertering.

En tilläggsköpeskilling kan utgå till Säljaren 36 månader baserad på EBITDA för Målbolagen. Maximal tilläggsköpeskilling ska uppgå till 8 MSEK och således uppgår maximal köpeskilling för transaktionen till 24 MSEK.

Transaktionens fullföljande är villkorat av edyoutec’s due diligence samt att Bolaget och Säljaren ingår slutgiltigt aktieöverlåtelseavtal. Undertecknande av aktieöverlåtelseavtal samt tillträde planeras ske i juli 2024.

Jesper Nord, VD, kommenterar:
Vi ser denna potentiella transaktion som i linje med bolagets strategi att erbjuda innovativa lösningar inom e-learning och AI-utbildning. Försäljningen av MyFirstApp Group S AB och Oy 10Monkeys Ltd möjliggör för oss att fokusera ännu mer på att utveckla och leverera högkvalitativa utbildningsplattformar som utnyttjar den senaste teknologin inom AI.

För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Nord, VD MyFirstApp Sweden AB
Mobil: +4673 329 13 29
Email: jesper@myfirstapp.com

Denna information är sådan information som MyFirstApp Sweden AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 2024-06-05, kl. 08.30.

MyFirstApp Sweden AB (publ)
MyFirstApp koncernen är ett edtech-bolag som erbjuder ett brett utbud av pedagogiska spel och applikationer genom våra varumärken Evolear, 10Monkeys, TalesTime och MyFirstApp världen över. Vårt engagemang är att främja barns lärande och utveckling inom områden som matematik, språk och kognitiva färdigheter, genom att
tillhandahålla roliga och interaktiva verktyg anpassade för olika åldrar och utvecklingsstadier