Regulatoriskt Finansiell rapport
Offentliggörande av bokslutskommuniké 2022

MyFirstApp Sweden AB (publ) (”MyFirstApp” eller “Bolaget”) offentliggör härmed bokslutskommunikén för 2022. Kommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida www.myfirstappsweden.com . Nedan följer en sammanfattning av bokslutskommunikén.  

Väsentliga händelser under kvartal fyra:

 • Bolaget ingår LOI om att förvärva MyFirstApp Group S AB.
 • Bolaget håller extra stämma som fattade beslut om att sälja inkråmet i Bolaget till dotterbolag. Stämman beslutade samtidigt att inte likvidera Bolaget mot bakgrund att Bolaget ingått LOI om att förvärva MyFirstApp Group S AB.
 • Bolaget ingår avtal om att förvärva MyFirstApp Group S AB villkorat av extra bolagsstämma
 • Bolaget håller extra bolagsstämma som beslutar att förvärva MyFirstApp Group S AB samt att dela ut dotterbolaget OC Equity AB till aktieägarna. I samband med förvärvet tillsätts ny styrelse i Hans Orre, Christian Kronegård, Jesper Nord och Robin Bäcklund, Bolaget byter namn till MyFirstApp Sweden AB (publ) samt genomför kvittningsemission avseende delar av köpeskillingen om 9 680 000 SEK.
 • Bolaget tillsätter ny verkställande direktör Jesper Nord

Väsentliga händelser efter kvartal fyra:

 • Bolagsverket registrerar namnbytet till MyFirstApp Sweden AB 
 • Bolaget meddelar att av den registrerade kvittningsemissionen i samband med förvärvet av MyFirstApp Group S AB uppgår aktiekapitalet till totalt 12 498 892,75 kr och antalet aktier uppgår till 249 977 855 st. MyFirstApp Group AB ägarandel i MyFirstApp Sweden AB uppgår till ca 77,5 procent av röster och kapital.
 • Bolaget börjar handlas under nytt namn, MyFirstApp och med kortnamn MFA.

Försäljning och resultat EBITDA

 • Nettoomsättningen för koncernen under kvartal fyra uppgick till 0,4 MSEK.
 • Moderbolagets nettoomsättning under kvartal fyra 2023 uppgick till 0,1 MSEK (-0,1 MSEK).
 • Rörelseresultatet EBITDA för koncernen under kvartal fyra uppgick till 0,1 MSEK.
 • Rörelseresultatet EBITDA för moderbolaget under kvartal fyra uppgick till 1 MSEK.
 • Resultatet per aktie i koncernen för kvartal fyra uppgick till 0.001 SEK.
 • Resultatet per aktie i moderbolaget för kvartal fyra uppgick till 0.01 SEK.

Finansiell översikt i korthet

Översikt Koncernen 2022-10-01 - 2022-12-31 2021-10-01 - 2021-12-31 2022-01-01 - 2022-12-31 2021-01-01 - 2021-12-31
Nettoomsättning 449 078 0 449 078 0
Resultat efter finansiella poster 75 589 -6 464 83 689 -9 514
Balansomslutning 1 917 325 188 770 1 917 325 188 770
Soliditet -84% 55% -84% 55%
Översikt Moderföretaget 2022-10-01 - 2022-12-31 2021-10-01 - 2021-12-31 2022-01-01 - 2022-12-31 2021-01-01 - 2021-12-31
Nettoomsättning 57 509 -119 759 504 081 465 959
Resultat efter finansiella poster 537 588 -8 911 098 -8 470 422 -18 607 892
Balansomslutning 23 176 313 51 139 282 23 176 313 51 139 282
Soliditet 88% 96% 88% 96%

VD har ordet

MyFirstApp Sweden AB (publ) (MyFirstapp) befinner sig i en sedvanlig omlistningsprocess för att återföras på ordinarie lista under nya namnet MyFirstApp. Den nya verksamheten omfattar, precis som bolagsnamnet antyder, utveckling och förvaltning av applikationer, såväl inom B2B som B2C segmentet.

Bolaget idag
MyFirstApp har sitt ursprung från år 2012 då de första utvecklarna började lansera applikationer på appstore samt andra plattformar. Sedan dess har över 80 applikationer lanserats och som laddas ner över hela världen via App Store. Vi har dessutom över 8 000 abonnenter på vårt nyhetsbrev samt över 20 000 följare på våra sociala medier. Detta är en fantastisk grund att arbeta från.

Potential i dagens spelportfölj
Jag ser det som en styrka att ha detta som en grund när jag nu tillsammans med mina medarbetare och grundare kan påbörja en uppväxling av dessa produkter och öka förtjänsten via aktiv marknadsföring. Det MyFirstApp har i sin portfölj av applikationer ser vi som en låda med outvecklade projekt där grundarna utfört allt grundarbete och nu tillsamman med vårt team i MyFirstApp ska ta detta vidare. Vii har redan idag inlett åtgärder vad gäller affärsmodell som marknadsföringsstrategier för kommande 6-24 månader. Min uppfattning är att små åtgärder och medel kommer att förbättra intäkterna signifikant. Av omkring 80 appar är idag 10 % vad vi kallar aktiva, ytterligare 20 % halvt aktiva och övriga 70 % under förbättring för att flytta dem mot gruppen halvt aktiva och därefter vidare till aktiva.

Långsiktigt och internationellt
Med stolthet kan jag säga att vi är en spännande och innovativ aktör på marknaden, även om vi för närvarande har begränsade intäkter. Vi ser fram emot att attrahera nya kunder och vidareutveckla våra applikationer. Som en del av vår långsiktiga strategi, är vi angelägna om att förvärva nya bolag och plattformar inom applikationsutveckling för att stärka vår position på den internationella marknaden. Vårt mål är att skapa en bred portfölj av applikationer som är anpassade för stora marknader runt om i världen, och vår internationella personal är redo att möta utmaningarna och möjligheterna på denna spännande resa.

Framåtblick
Som bolag har vi en tydlig strategi för våra kommande 18 månader. Vi kommer utveckla vår intäktsmodell samt förbättra och intensifiera marknadsföringen för våra mobila applikationer. Jag ser fram emot ett mycket intensivt och händelserikt år och vill välkomna befintliga och nya aktieägare till MyFirstApp. 

För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Nord, VD MyFirstApp Sweden AB
Mobile: +4673 329 13 29
Email: jesper@myfirstapp.com

MyFirstApp Sweden AB (publ)
MyFirstApp är ett IT-bolag. Bolaget erbjuder ett utbud av digitala tjänster, huvudsakligen bestående av digitala applikationer specialanpassade för barn. Lösningarna används av ett flertal förskolor där apparna är anpassade med olika utvecklingsnivåer för lärande och personlig utveckling. Apparna går under olika namn och berör exempelvis enkel matematik och kognitiva förmågor. Bolaget gick tidigare under namnet Obstecare.