Regulatoriskt Pressmeddelande
ObsteCare säljer inkråmet, bildar nytt bolag och likviderar ObsteCare

”Det här är den bästa lösningen som står till buds för aktieägarna och för bolaget i en tid då det är mycket svårt att resa nytt kapital. Den innebär att en ny ägare med liknande verksamhet som vår fortsätter att utveckla, finansiera och sälja vår produkt, vilket kan ge framtida utdelningar till aktieägarna”, säger Helena Liljedahl, VD för ObsteCare.

Lösningen innebär i korthet att inkråmet i nuvarande ObsteCare, inklusive patent och lager, säljs till Neoventa, ett familjeägt företag med fokus på produkter för fosterövervakning på förlossningskliniker som verkar inom samma nisch som ObsteCare och har samma kunder. För Neoventa finns ett värde i att kunna leverera övervakningsprodukter även för mamman och bolaget är villigt att investera i den utveckling som behövs för att driva ObsteCares verksamhet vidare. Neoventa har sina största marknader i Norden och Europa och omsatte cirka 50 mkr 2021. Läs mer på www.neoventa.com               

Köpeskillingen erläggs genom att motparten erbjuder framtida betalningar under sju års tid om totalt 14 MKR, om och när milstolpar uppnås enligt följande villkor:

  • Delbetalning 1 på 0,5 mkr efter lansering av nästa uppdaterade produktplattform.
  • Delbetalning 2 på 1,5 mkr erläggs när den samlade försäljningen överstiger 5 mkr.
  • Delbetalning 3 på 4,0 mkr erläggs när den samlade försäljningen överstiger 15 mkr.
  • Delbetalning 4 på 6,0 mkr erläggs när den samlade försäljningen överstiger 25 mkr.
  • Delbetalning 5 på 2,0 mkr erläggs när den samlade försäljningen överstiger 35 mkr.
  • Betalning vid försäljning av produkter från befintligt lager.

För att distribuera framtida köpeskillingar till ägarna föreslås stämman besluta att bilda ett nytt onoterat bolag. Aktieägare i ObsteCare på avstämningsdagen, erhåller för varje befintlig aktie en ny aktie i det nya bolaget, med rätt till utdelning om och när milstolpar enligt avtalet med Neoventa uppnås. Det nya bolaget administreras av Neoventa.

Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar om en ordnad likvidering av ObsteCare AB och därigenom avnotering från börsplatsen på Spotlight. Johan Sandefeldt, av bolagsverket godkänd likvidator och ägare av Ekonomikontoret J&J AB, föreslås till likvidator för ObsteCare AB och till styrelseordförande i det nybildade bolaget.

Med anledning av de föreslagna förändringarna kommer ObsteCare att kalla till extra bolagsstämma.

Fullständiga förslag till beslut finns tillgängliga på bolagets hemsida www.obstecare.com senast 17/10.

För mer information, vänligen kontakta:

Helena Liljedahl, VD ObsteCare AB

Mobile: +46 70 467 30 24 E-post: Helena.liljedahl@obstecare.com


Denna information är sådan som ObsteCare AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-13 10:01 CET.