Regulatoriskt
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ jan-dec 2021 samt delårsrapport Q4

Pressmeddelande

Solna 23 februari 2022

ObsteCare AB:s bokslutskommuniké samt delårsrapport för perioden oktober - januari 2021, finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida samt bifogad i detta pressmeddelande.

vÄsentliga händelser under FJÄRDE kvartalet 2021 

 • Testimonial för klinisk användning av AFL-metoden publicerad.
 • MHRA godkänner registrering av ObsteCares AFL-metod för UK.
 • ObsteCare startar samarbete med  Sheikh Khalifa Medical Center i Ajman
 • Publicering av filmat testimonial vid användning av AFL-metoden
 • Ny utbildningsfilm för AFL-metoden har tagits fram, där all utbildnig kan ske på distans och där kliniker och dess personal kan introducera ny personal på ett enkelt sätt till hur och när man ska använda AFL-metoden

vÄsentliga händelser efter periodens slut

 • Bolaget informerar om ny riktning och att styrelsen arbetar med nya finansiella strategier.
 • Kontaktskapande insatser med fokus på Mellanöstern, bland annat genom deltagande på Arab Health.
 • Uppstart av longitudinell studie på Sheikh Khalifa Medical City, Ajman
 • Besök hos potentiella samarbetspartners i USA

finansiell sammanfattning oktober-december 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till -120 (227) KSEK, beroende på kreditering av instrument.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -8 899 (-3 439) KSEK 
 • Periodens resultat uppgick till -3 270 (-1 274) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,06 (-0,04) SEK

finansiell sammanfattning januari-december 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 466 (890) KSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -18 551 (-9 773) KSEK
 • Periodens resultat uppgick till -12 967 (-8 034) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,23 (-0,26) SEK

Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period föregående år.

Resultat i korthet     2021 2020 2021 2020
KSEK                                    okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec
Nettoomsättning -120 227 466 890
Aktiverat arbete för egen räkning 681 3 257 6 175 10 475
Rörelsens kostnader -9 461 -6 923 -25 193 -21 143
Resultat efter finansiella poster -8 911 -3 458 -18 608 -10 218

Likviditet och finansiering

Likvida medel per 31 december 2021 uppgick till 12 645 (7 524) KSEK.

Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret 2021.

För mer information, vänligen kontakta:

Helena Liljedahl, VD ObsteCare AB

Mobile: +46 70 467 30 24

E-post: Helena.liljedahl@obstecare.com

Informationen lämnades genom kontaktpersonens försorg den 23 februari 2022 kl. 8:00 CET.