Regulatoriskt Finansiell rapport
MyFirstApp Sweden AB (publ) DelÄrsrapport 1 - 2023

Finansiell översikt i korthet

Översikt Koncernen 2023-01-01 - 2023-03-01 2022-01-01 - 2022-03-01 2022-01-01 - 2022-12-31
Nettoomsättning 221 213 0 449 078
Resultat efter finansiella poster -656 158 –3 600 83 689
EBITDA -646 062 –3 600 -363 265
Justerat EBITDA Exkl kostnader hänförliga till gamla verksamheten Obstecare -401 624 –3 600 -341 877
Balansomslutning 926 361 177 400 1 825 458
Soliditet -245% 56% -88%
Översikt Moderföretaget 2023-01-01 - 2023-03-01 2022-01-01 - 2022-03-01 2022-01-01 - 2022-12-31
Nettoomsättning 120 000 352 682 504 081
Resultat efter finansiella poster -558 290 -3 556 875 -8 470 422
EBITDA -557 227 -2 940 595 -6 119 967
Justerat EBITDA Exkl kostnader hänförliga till gamla verksamheten Obstecare  -312 789 * *
Balansomslutning 22 383 491 48 147 925 23 084 446
Soliditet 88% 94% 88%

*Jämförelsetal för perioden saknas

Väsentliga händelser under kvartal ett:

 • Bolagsverket registrerar namnbytet till MyFirstApp Sweden AB 
 • Bolagsverket registrerar kvittningsemissionen i samband med förvärvet av MyFirstApp Group S AB uppgår aktiekapitalet till totalt 12 498 892,75 kr och antalet aktier uppgår till 249 977 855 st. 
 • Bolaget börjar handlas under ett nytt namn, MyFirstApp och med kortnamn MFA.
 • MyFirstApp Group AB har passerat gränsen för 66% i MyFirstApp Sweden AB (publ). MyFirstApp Group AB äger efter transaktionen 162 342 000 aktier vilket motsvarar 64,94% av kapitalet och rösterna i MyFirstApp Sweden AB (publ). Innehavet innan försäljning uppgick till 193 600 000 aktier motsvarande ca 77,5%.

Väsentliga händelser efter kvartal ett:

 • Bolagets aktie återförs till Spotlights ordinarie lista efter sedvanlig omnoteringsprocess och kommunicerar Bolagsbeskrivning
 • Bolaget ingår avtal om förvärv av 10Monkeys i linje med befintlig förvärvsstrategi. Förvärvet är villkorat av beslut på årsstämma då transaktionen är en närståendetransaktion
 • Bolaget publicerar kallelse till årsstämma i MyFirstApp Sweden AB (publ) den 9 Juni 2023 med föreslagen omvänd split 100:1. För fullständig kallelse, se länk här

Försäljning och resultat EBITDA

 • Nettoomsättningen för koncernen under kvartal ett uppgick till 0,2 MSEK. (0.0 MSEK)
 • Moderbolagets nettoomsättning under kvartal ett uppgick till 0,1 MSEK (-0,35 MSEK).
 • Rörelseresultatet EBITDA för koncernen under kvartal ett uppgick till -0,6 MSEK. (0.0 MSEK)
 • Rörelseresultatet EBITDA för moderbolaget under kvartal ett uppgick till -0,6 MSEK. (-2,9 MSEK)
 • Resultatet per aktie i koncernen för kvartal ett uppgick till -0.0026 SEK. 
 • Resultatet per aktie i moderbolaget för kvartal ett uppgick till -0.0022 SEK. (-0,110)

VD har ordet

Det är med glädje jag sammanfattar mitt första hela kvartal som VD för MyFirstApp Sweden AB (“MyFirstApp”). Vi har i detta kvartal med stort engagemang ägnat oss åt att stärka vårt team och att vidareutveckla bolagets kärnverksamhet. Vi har parallellt med detta framgångsrikt genomfört sedvanlig omlistningsprocess till följd av det omvända förvärv av MyFirstApp Group S AB som genomfördes i slutet av 2022.

Vi har under perioden gjort framsteg när det gäller att utveckla bolagets huvudsakliga intäktsmodell, detta i form av att optimera marknadsföringen av våra applikationer och arbetat med dess kvalitet och innehåll för ökad underhållning och kundnytta.

Omlistningen kommer som en direkt följd av det omvända förvärv vi genomförde i slutet av 2022, vilket har inneburit en betydande omställning i företagets strategi och syfte. Det var av största vikt för oss att genomföra denna omnotering för att tydligare spegla vårt nya fokus och öka vår synlighet på marknaden.

Jag är tacksam över det fortsatta stöd vi har fått från våra tidigare ägare, samt det ökande intresset för det nya MyFirstApp. Vi har under detta kvartal fortsatt att lägga stor kraft på att vidareutveckla och förbättra vår befintliga portfölj av mobila applikationer. Parallellt har vi även drivit vår förvärvsstrategi, och jag är stolt över att kunna meddela att vi har ingått ett avtal om att förvärva 10Monkeys som är villkorat av att årsstämman godkänner förvärvet. 10Monkeys är en aktör med starkt fokus på pedagogiska applikationer för barn. Det potentiella förvärvet öppnar upp för en större målgrupp och därmed ökade utvecklingsmöjligheter för våra övriga produkter.

Finansiellt

Nettoomsättningen uppgick under första kvartalet 2023 uppgick till 221 213 SEK. MyFirstApp stänger Q1 med ett negativt rörelseresultat om −654 810 SEK. Koncernens EBITDA under Q1 uppgick till -646 062 SEK.Vi väljer även att redovisa ett justerat EBITDA som exkluderar kostnader som är hänförliga till den gamla verksamheten ObsteCare, för att ge en tydlig bild av MyFirstApp idag. Koncernens justerade EBITDA uppgick under Q1 till ca -0,4 MSEK, en kostnadsminskning om ca 0,2 MSEK.

Framåtblick

Låt mig avsluta med att uttrycka min djupa tacksamhet till alla våra aktieägare, både gamla och nya, för deras stöd och engagemang i MyFirstApp. Vi är fast beslutna att fortsätta växa, diversifiera vår portfölj av applikationer och anpassa dessa för globala marknader. Med vårt passionerade team och vår långsiktiga strategi är vi redo att möta framtidens utmaningar och möjligheter på denna spännande resa.För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Nord, VD MyFirstApp Sweden AB
Mobile: +4673 329 13 29
Email: jesper@myfirstapp.com

MyFirstApp Sweden AB (publ)
MyFirstApp är ett IT-bolag. Bolaget erbjuder ett utbud av digitala tjänster, huvudsakligen bestående av digitala applikationer specialanpassade för barn. Lösningarna används av ett flertal förskolor där apparna är anpassade med olika utvecklingsnivåer för lärande och personlig utveckling. Apparna går under olika namn och berör exempelvis enkel matematik och kognitiva förmågor. Bolaget gick tidigare under namnet Obstecare.