Regulatoriskt Pressmeddelande
ObsteCare beslutar att tidigarelägga publicering av finansiell Rapport för Q3 2022

Anledningen till att bolaget vill tidigarelägga den finansiella rapporten är att i god tid innan den kommande extra bolagsstämman den 31/10, kunna publicera aktuella siffror.

”Vi vill att våra aktieägare ska få en så korrekt bild av bolagets finansiella situation som möjligt inför de beslut som ska fattas på kommande extra bolagstämma ”, säger Helena Liljedahl, VD för ObsteCare AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Helena Liljedahl,

VD ObsteCare AB

Mobile: +46 70 467 30 24

E-post: Helena.liljedahl@obstecare.com


Denna information är sådan som ObsteCare AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-21 08:50 CET.