Regulatoriskt Pressmeddelande
Kommuniké från årsstämma i MyFirstApp Sweden AB (publ)

Stockholm 2024-06-11

Idag 2024-06-11 höll MyFirstApp Sweden AB (publ) årsstämma. Samtliga beslut fattades enhälligt och i enlighet med de förslag som tidigare presenterats. Följande materiella beslut fattades enligt nedan.

  • Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget. 
  • Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas samt att bolagets resultat överförs i ny räkning.
  • Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
  • Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och en revisor utan suppleanter och utan revisorssuppleanter.
  • Stämman beslutade att att styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp till styrelseordförande och halvt prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
  • Stämman beslutade om omval av samtliga ledamöter. Stefan Vilhelmsson valdes att fortsätta som styrelseordförande. 
  • Till revisor valdes Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB. Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB har meddelat bolaget att Thomas Jönsson, auktoriserad revisor, kommer fortsätta verka som huvudansvarig revisor
  • Stämman beslutade om bolagsordningsändring (namnbyte) enligt styrelsens förslag.
  • Stämman beslutade om bemyndigande enligt styrelsens förslag.


För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Nord, VD MyFirstApp Sweden AB (publ)
Mobile: +4673 329 13 29
Email: jesper@myfirstapp.com

MyFirstApp Sweden AB (publ) 
MyFirstApp koncernen är ett edtech-bolag som erbjuder ett brett utbud av pedagogiska spel och applikationer genom våra varumärken Evolear, 10Monkeys, TalesTime och MyFirstApp världen över. Vårt engagemang är att främja barns lärande och utveckling inom områden som matematik, språk och kognitiva färdigheter, genom att tillhandahålla roliga och interaktiva verktyg anpassade för olika åldrar och utvecklingsstadier