Regulatoriskt Pressmeddelande
Obstecare AB (publ) tidigarelägger publicering av Bokslutskommunikén för 2020

Obstecare har beslutat att tidigarelägga bokslutskommunikén för 2020. Nytt publiceringsdatum är den 19:e februari. Tidigare meddelat rapportdatum var den 23:e februari.

Anledningen för tidigareläggandet är att information från bokslutskommunikén ska kunna inkluderas i det memorandum som upprättas inför den kommande företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carina Lindqvist, vd, ObsteCare AB
Telefon: 070-633 41 24

E-post: carina.lindqvist@obstecare.com

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2021.

 

Om ObsteCare AB (publ)

ObsteCare är ett life science-bolag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården. Lösningarna innefattar en patenterad datorbaserad metod för övervakning av förlossningar, mät- och analysutrustning, samt diverse tillhörande utbildningspaket. Genom att mäta laktatnivån (mjölksyrahalten) i fostervatten, får förlossningspersonalen en nyckelinformation man inte tidigare haft om kvinnans och livmoderns status och förmåga. Det är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och skräddarsy varje förlossning. På så vis kan rätt vård sättas in i rätt tid vid värksvaga förlossningar, som drabbar 40 % av alla kvinnor som föder barn för första gången. AFL®-systemet är CE-märkt i enlighet med det medicintekniska regelverket inom EU. Produkterna säljs genom ett distributörsnätverk. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn: OBST). Se vidare www.obstecare.se.