Regulatoriskt Pressmeddelande
Kommuniké från årsstämma den 26 april 2021

Aktieägarna i ObsteCare AB (publ) höll årsstämma måndag den 26 april 2021 i Solna. Årsstämman genomfördes genom enbart poströstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten. 

  • Resultat- och balansräkning fastställdes av stämman.
  • Styrelsens förslag till resultatdisposition fastställdes.
  • Stämman beslutade vidare att ingen utdelning skall lämnas för räkenskapsåret 2020.
  • Styrelsen samt den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
  • Som styrelseledamöter valdes Bo Lundblad (omval), Harald Almström (omval) och Peter Risberg (omval).
  • Som styrelseordförande valdes Christina Hugosson (omval).
  • Till revisor omvaldes Allegretto Revision och Eva Stein utsågs som huvudansvarig revisor.

Alla beslut fattades enhälligt. Styrelsemedlemmar och vd var inte delaktiga i röstning för de punkter som berörde dem själva.

 

För ytterligare information, kontakta:

Carina Lindqvist, vd, ObsteCare AB

Telefon: 070-633 41 25

E-post: carina.lindqvist@obstecare.com

Om ObsteCare AB (publ)

ObsteCare är ett life science-bolag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården. Lösningarna innefattar en patenterad datorbaserad metod för övervakning av förlossningar, mät- och analysutrustning, samt diverse tillhörande utbildningspaket. Genom att mäta laktatnivån (mjölksyrahalten) i fostervatten, får förlossningspersonalen en nyckelinformation man inte tidigare haft om kvinnans och livmoderns status och förmåga. Det är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och skräddarsy varje förlossning. På så vis kan rätt vård sättas in i rätt tid vid värksvaga förlossningar, som drabbar 40 % av alla kvinnor som föder barn för första gången. AFL®-systemet är CE-märkt i enlighet med det medicintekniska regelverket inom EU. Produkterna säljs genom ett distributörsnätverk. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn: OBST). Se vidare www.obstecare.se.