Regulatoriskt Pressmeddelande
ObsteCare AB tillförs ca 30,5 MSEK i kontanta medel efter genomförd företrädesemission

Nyemissionen avsåg högst 17 044 855 units, var och en bestående av en aktie och en teckningsoption, av serie TO1, till en kurs av 2,20 SEK. Därutöver har en extra bolagsstämma beslutat att utge en ytterligare option, av serie TO2, för varje tecknad och tilldelad unit, vilken kommer att distribueras till de som tilldelas i emissionen (efter emissionens registrering).

Totalt tecknades, oaktat ersättning till de garanter som väljer kvittning mot nyemitterade units, 8 162 683 units, varav 6 905 893 st med företrädesrätt och 1 256 790 utan företrädesrätt. Emissionsgaranterna kommer att tillföra 5 700 949 units. Emissionens fulla antal kommer därmed att uppgå till 13 863 632 units. Totalt tillförs ObsteCare i kontant emissionslikvid därmed ca 30,5 MSEK före emissionskostnader. Kvittningar ingår i ovanstående med ca 400 000 SEK. Totalt kommer 192 954 units därutöver att emitteras till de emissionsgaranter som väljer att erhålla sin ersättning i form av kvittningar mot nyemitterade units.

Totalt kommer det efter registreringen av samtliga ovanstående nyemitterade units att finnas 31 101 441 aktier i Bolaget och sammanlagt 14 056 586 teckningsoptioner av serie TO1 respektive TO2. Aktiekapitalet kommer att öka med 1 405 658,60 SEK till 3 110 144,10 SEK. Smärre justeringar i ovan angivna antal aktier och belopp kan komma att ske i samband med slutlig registrering på Bolagsverket.

Teckning av units med och utan företrädesrätt pågick 14 april – 8 maj 2020. Samtliga tecknare har erhållit full tilldelning. Avräkningsnotor avseende tecknade units utskickas inom kort och skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. För tecknare som anmält teckning via depå hos förvaltare kommer tilldelning att meddelas via densamma.

G&W Fondkommission har agerat som finansiell rådgivare och Hagberg Aneborn Fondkommission har tjänstgjort som emissionsinstitut i samband med emissionen.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade units (BTU) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier och teckningsoptioner. Fram till dess pågår handel med BTU på Spotlight. Notera att den genom extra bolagsstämma beslutade tillkommande teckningsoptionen, TO2, inte ingår i den unit som handlas, utan kommer via emissionsinstitutets försorg efter emissionens registrering, att distribueras till de som ursprungligen tilldelats teckning i emissionen.  Upptagande av handel i nya aktier och teckningsoptioner av serie TO1 och TO2 på Spotlight kommer att tillkännages genom separat pressrelease.

VD Carina Lindqvist kommenterar: ”Vi är otroligt glada över det intresse ObsteCare har tilldragit sig och vi hälsar nytillkommande aktieägare välkomna på den spännande resa som vi har framför oss. Kapitaltillskottet ger oss förutsättningar att intensifiera våra marknadsaktiviteter och utöka vår säljorganisation, inför den ökade efterfrågan vi ser framför oss.”För ytterligare information, kontakta:
Carina Lindqvist, vd, ObsteCare AB
Telefon: 076-199 30 13
E-post: carina.lindqvist@obstecare.com


Denna information är sådan information som ObsteCare AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
19 maj 2020, kl 11:30.