Regulatoriskt Pressmeddelande
DELÅRSRAPPORT jan-sep 2022

vÄsentliga händelser under TREDJE kvartalet 2022

 • Inga väsentliga händelser har skett under kvartalet

vÄsentliga händelser efter periodens slut

 • Den 13/10 informerades om att styrelsen i ObsteCare föreslår försäljning av inkråm till Neoventa, att nytt bolag bildas samt en ordnad likvidation av bolaget.
 • Den 13/10 kallar ObsteCare till extra bolagsstämma som hålls den 31 oktober.  
 • Den 17/10 ingår ObsteCare en avsiktsförklaring med MyFirst app och föreslår s.k omvänt förvärv i stället för likvidation. 

finansiell sammanfattning JULI-SEPTEMBER 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 71 (157) KSEK 
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -2 073 (-2 376) KSEK   
 • Periodens resultat uppgick till -2 080 (-2 389) KSEK 
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,04 (-0,04) SEK 

finansiell sammanfattning januari-SEPTEMBER 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 447 (586) KSEK 
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -8 984 (-9 651) KSEK   
 • Periodens resultat uppgick till -9 008 (-9 697) KSEK 
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,16 (-0,17) SEK 

Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period föregående år.

Resultat i korthet     2022 2021 2022 2021 2021
KSEK                                    jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec
Nettoomsättning 71 157 447 586 466
Aktiverat arbete för egen räkning 148 2 462 1 787 5 494 6 175
Rörelsens kostnader -2 292 -4 996 -11 260 -15 732 -25 193
Resultat efter finansiella poster -2 080 -2 389 -9 008 -9 697 -18 608

Likviditet och finansiering 

Likvida medel per den 30 september 2022 uppgick till 2 651 (16 731) KSEK.


Denna information är sådan som ObsteCare AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-24 08:50 CET.Helena Liljedahl, VD ObsteCare AB

Mobile: +46 70 467 30 24

E-post: Helena.liljedahl@obstecare.com