Regulatoriskt Pressmeddelande
Rättelse: ObsteCare tittar på finansieringslösningar – för ny strategisk inriktning

Styrelsen i ObsteCare har beslutat att utvärdera en ny strategisk inriktning för att skapa bättre framtida möjligheter för bolaget och för att skapa förutsättningar att rikta sig till en marknad som är 3-4 gånger större än tidigare definierat. Baserat på dessa förutsättningar arbetar styrelsen nu med att utvärdera olika finansieringslösningar avhängigt bolagets strategiska inriktning. Rörelsekapitalet tar bolaget en bit, men även samarbeten, förvärv och andra möjligheter för att bolaget ska kunna förverkliga sina planer utvärderas.

Styrelsen tillsatte under sommaren och hösten 2021 en ny organisation för att få in en mer kommersiell orientering i bolaget. Sedan dess har organisationen intensivt arbetat med de kommersiella förutsättningarna för bolaget och föreslagit en ny strategisk inriktning som nu utvärderas av styrelsen. I samband med detta ser bolaget även ett behov av att komplettera det kliniska underlaget för regulatoriska och kommersiella syften med ytterligare användarstudier, vilket tidigare kommunicerats i nyhetsbrev 4 oktober 2021.

Bolaget har även behov av att stegvis uppgradera sitt mätinstrument för anpassning till framtida regulatoriska och kommersiella krav.

Vi ser nu att den största kundnyttan bolagets AFLÒ-metod kan tillföra kliniker, vårdpersonal och födande mammor är om man mäter laktathalten i livmodern innan och under användning av värkstimulerande medel för att på så sätt kunna prediktera effekten av medlet. På sikt ser vi även nyttan av att addera andra biomarkörer för att monitorera mamman och livmoderns tillstånd. I dag har man god överblick över hur barnet mår under förlossningen, men väldigt lite objektiv faktabaserad information om hur mamman och livmodern mår.

Att använda laktatmätningar för att få ett objektivt värde på hur uttröttad livmodern är ger ytterligare en beslutsparameter när förlossningspersonalen överväger att sätta in värkstimulering. I dag används värkstimulerande medel i USA på mer än 70 procent av alla födande och mellan 50-70 procent i Europa. Genom att nu utöka indikationen av laktatmätningar till före och under användning av värkstimulering blir marknaden också 3-4 gånger större än med tidigare indikation.

Baserat på dessa förutsättningar arbetar styrelsen nu med att utvärdera olika finansieringslösningar. Rörelsekapitalet tar bolaget en bit, men även samarbeten, förvärv och andra möjligheter för att bolaget ska kunna förverkliga sina planer utvärderas. Bolaget kommer att prioritera aktiviteter och tempo gentemot dess finansiella förutsättning.

”Då vi inte har känt oss nöjda med utfallet av våra kommersiella ansträngningar så behöver bolaget en ny inriktning. Med denna nya inriktning ser jag bättre förutsättningar att skapa större kundnytta och affärsmöjligheter”

Helena Liljedahl, VD ObsteCare AB

Informationen lämnades genom kontaktpersonens försorg den 17 februari 2022.

  • Denna information är sådan information som ObsteCare AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2022. 

För mer information, vänligen kontakta:

Helena Liljedahl, VD ObsteCare AB

Mobile: +46 70 467 30 24

E-post: Helena.liljedahl@obstecare.com


Denna information är sådan som ObsteCare AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-17 10:56 CET.