Regulatoriskt Pressmeddelande
ObsteCare tillförs cirka 24,9 MSEK genom fulltecknad företrädesemission

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande av information skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

ObsteCare AB:s (publ) (”ObsteCare” eller ”Bolaget”) fullt garanterade nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) tecknades till 100 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs ObsteCare cirka 24,9 MSEK före transaktionskostnader.

Resultatet av Företrädesemissionen om högst 22 619 224 units med teckningskurs 1,10 SEK, var och en bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO3, visar att 13 591 448 units, motsvarande cirka 60,1 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av uniträtter. Därtill tecknades 9 027 776 units utan stöd av uniträtter, motsvarande 39,9 procent av Företrädesemissionen, varav 5 002 685 units tecknades av investerare i enlighet med garantiåtaganden, motsvarande 22,1 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således fulltecknad och Bolaget tillförs cirka 24,9 MSEK före kontanta emissionskostnader om cirka 1,3 MSEK.

Besked om tilldelning av units tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av avräkningsnota och likvid skall erläggas enligt instruktioner på densamma. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning och betalning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

I enlighet med avtal kommer lämnade garantier och del av Bolagets ersättning till finansiella rådgivare att ersättas med nyutgivna units till samma villkor som i Företrädesemissionen, vilket styrelsen bedömer vara marknadsmässigt. Styrelsen avser att fatta beslut om emission av sådana units med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 2 februari 2021. Det sammanlagda antalet units som avses emitteras som ersättning för lämnade garantier uppgår till 1 895 476 st och ersättningen till finansiella rådgivare med 727 273 st. Ersättningarna ökar antalet aktier med 2 622 749 st och antalet teckningsoptioner TO3 med 2 622 749 st.

Sammanlagt medför Företrädesemissionen samt avsedd emission för ersättning till garanterna och finansiella rådgivare att ObsteCares aktiekapital ökar med 2 524 197,30 SEK till 5 634 341,40 SEK och antalet aktier ökar med 25 241 973 aktier till 56 343 414 aktier. Totalt kommer 25 241 973 st teckningsoptioner av serie TO3 att vara utestående efter Företrädesemissionen och den avsedda emissionen till garanterna och finansiella rådgivare. Om samtliga dessa teckningsoptioner utnyttjas kan antalet aktier komma att öka med ytterligare högst 12 620 986 st och öka aktiekapitalet med högst 1 262 098,60 SEK.

Smärre justeringar avseende ovan kan tillkomma i samband med den slutliga registreringen hos Bolagsverket.

ObsteCares VD Carina Lindqvist kommenterar: ”Det är glädjande att det finns ett starkt intresse av att vara med på Obstecares framtida resa. Jag ser positivt på framtiden: vi har nya, starka distributörer på plats, arbetet pågår med en FDA-ansökan för det nya instrumentet och när marknaderna öppnar upp efter pandemin står vi väl rustade för en expansion.”

Handel med BTU (betalda tecknad units) kommer att ske på Spotlight Stock Market tills Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen. Registrering av emissionen beräknas ske omkring vecka 13 2021 varefter leverans av nya aktier och teckningsoptioner kommer att ske. De nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna TO3 kommer därefter att tas upp till handel på Spotlight Stock Market.

Rådgivare

G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare till ObsteCare i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, kontakta:

Carina Lindqvist, vd, ObsteCare AB
Telefon: 070-633 41 25
E-post: carina.lindqvist@obstecare.com

Denna information är sådan information som ObsteCare är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg den 16 mars 2021 kl. 21:00.

Om ObsteCare

ObsteCare är ett life science-bolag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården. Lösningarna innefattar en patenterad datorbaserad metod för övervakning av förlossningar, mät- och analysutrustning, samt diverse tillhörande utbildningspaket. Genom att mäta laktatnivån (mjölksyrahalten) i fostervatten, får förlossningspersonalen en nyckelinformation man inte tidigare haft om kvinnans och livmoderns status och förmåga. Det är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och skräddarsy varje förlossning. På så vis kan rätt vård sättas in i rätt tid vid värksvaga förlossningar, som drabbar 40 % av alla kvinnor som föder barn för första gången. AFL®-systemet är CE-märkt i enlighet med det medicintekniska regelverket inom EU. Produkterna säljs genom ett distributörsnätverk. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn: OBST).

ObsteCare AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Fogdevreten 2
171 65 Solna
Hemsida: www.obstecare.com

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande av information skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Varken uniträtter, betalade tecknade units eller de nya aktierna och teckningsoptionerna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.