Regulatoriskt Pressmeddelande
ObsteCare publicerar kommuniké från årsstämman

Aktieägarna i ObsteCare AB (publ) höll årsstämma tisdagen den 26 april 2022 i Stockholm. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten.

  • Resultat- och balansräkning fastställdes av stämman. Beslutet fattades enhälligt.
  • Styrelsens förslag till resultatdisposition fastställdes. Beslutet fattades enhälligt.
  • Stämman beslutade vidare att ingen utdelning skall lämnas för räkenskapsåret 2021. Beslutet fattades enhälligt. 
  • Styrelsen samt den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Beslutet fattades enhälligt. 
  • Som styrelseledamöter valdes Bo Lundblad (omval), Harald Almström (omval) och Gun-Britt Fransson (nyval). Beslutet fattades enhälligt.

Presentation av Gun-Britt Fransson

Fransson över 30 års erfarenhet av ledning, affärsutveckling, forskning och utveckling inom bioteknik, livsmedels- och läkemedelsindustri. Fram till 2018 arbetade Fransson som VP för ¨forskning och utveckling på Probi AB. Tidigare erfarenheter omfattar anställning som VD på Alligator Bioscience AB, forskningsdirektör på Orkla Foods A.S samt forskningsledande befattningar vid Procordia Food AB och KabiPharmacia AB. Fransson har stor erfarenhet av styrelsearbete och har

varit ordförande och styrelseledamot i både privata och offentliga företag, stiftelser och universitet.

  • Som styrelseordförande valdes Christina Hugosson (omval). Beslutet fattades enhälligt. 
  • Till revisor omvaldes Moore Allegretto Revision, vilka utser Eva Stein som huvudansvarig revisor. Beslutet fattades enhälligt. 
  • Stämman beslutade om ny arbetsordning för valberedning.

För mer information, vänligen kontakta:

Helena Liljedahl, VD ObsteCare AB

Mobile: +46 70 467 30 24

E-post: helena.liljedahl@obstecare.com