Regulatoriskt Pressmeddelande
Flaggningsmeddelande: Bolagets största aktieägare ökar till över 20%:s ägarandel i ObsteCare AB (publ)

ObsteCare AB (publ) (”Bolaget”) meddelar härmed att Bolagets största aktieägare Peder Månsson genom förvärv av aktier har passerat flaggningsgränsen om 20 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Bolaget har informerats om att Peder Månsson har ökat sitt innehav i Bolaget över flaggningsgränsen 20 procent. Totalt innehav före transaktionen var 6 073 880 aktier motsvarande 19,53 procent av aktierna och rösterna i Bolaget. Efter transaktionen uppgår det totala innehavet till 6 388 880 aktier, en ökning med 315 000 aktier, motsvarande 20,54 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:
Carina Lindqvist, vd, ObsteCare AB
Telefon: 070-633 41 25
E-post: carina.lindqvist@obstecare.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 22 januari 2021.

Om ObsteCare AB (publ)
ObsteCare är ett life science-bolag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården. Lösningarna innefattar en patenterad datorbaserad metod för övervakning av förlossningar, mät- och analysutrustning, samt diverse tillhörande utbildningspaket. Genom att mäta laktatnivån (mjölksyrahalten) i fostervatten, får förlossningspersonalen en nyckelinformation man inte tidigare haft om kvinnans och livmoderns status och förmåga. Det är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och skräddarsy varje förlossning. På så vis kan rätt vård sättas in i rätt tid vid värksvaga förlossningar, som drabbar 40% av alla kvinnor som föder barn för första gången. AFL®-systemet är CE-märkt i enlighet med det medicintekniska regelverket inom EU. Produkterna säljs genom ett distributörsnätverk. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn: OBST).  Se vidare www.obstecare.se.