Regulatoriskt Pressmeddelande
Nedskrivning av aktier i dotterbolag

Stockholm - 2024-01-10

MyFirstApp Sweden AB (publ) (“MyFirstApp”) har, med försiktighetsprincipen i beaktande, identifierat ett nedskrivningsbehov i samband med det pågående upprättandet av bokslutsarbetet. Styrelsen har beslutat om en nedskrivning av värdet på aktierna i dotterbolaget MyFirstApp Group S AB och Oy 10Monkeys.com Ltd om totalt ca 11,6 MSEK. Nedskrivningen påverkar moderbolagets eget kapital och resultat negativt för kvartal fyra 2023 men har ingen påverkan på koncernens resultat. Nedskrivningen påverkar inte bolagets kassaflöde.

Efter nedskrivningen kommer aktierna i dotterbolaget MyFirstApp Group S AB vara upptagna till ett värde om cirka 14,3 miljoner kronor och Oy 10Monkeys.com Ltd till ett värde om ca 9,0 MSEK.

Denna information är information som MyFirstApp Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 januari 2024.För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Nord, VD MyFirstApp Sweden AB (publ)
Mobile: +4673 329 13 29
Email: jesper@myfirstapp.com

MyFirstApp Sweden AB (publ)
MyFirstApp är ett IT-bolag. Bolaget erbjuder ett utbud av digitala tjänster, huvudsakligen bestående av digitala applikationer specialanpassade för barn. Lösningarna används av ett flertal förskolor där apparna är anpassade med olika utvecklingsnivåer för lärande och personlig utveckling. Apparna går under olika namn och berör exempelvis enkel matematik och kognitiva förmågor.