Regulatoriskt Pressmeddelande
Kommuniké från årsstämma i MyFirstApp Sweden AB (publ)

Stockholm 2023-06-09

Idag 2023-06-09 höll MyFirstApp Sweden AB (publ) årsstämma. Samtliga beslut fattades enhälligt och i enlighet med de förslag som tidigare presenterats. Följande materiella beslut fattades enligt nedan.
 

 • Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget. 
 • Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas samt att bolagets resultat överförs i ny räkning.
 • Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
 • Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och en revisor utan suppleanter och utan revisorssuppleanter.
 • Stämman beslutade att att styrelsearvode ska utgå med 45 000 SEK till styrelseordförande och 30 000 SEK till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
 • Stämman beslutade om omval av samtliga ledamöter. Hans Orre valdes att fortsätta som styrelseordförande. 
 • Till revisor valdes Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB. Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB har meddelat bolaget att Thomas Jönsson, auktoriserad revisor, kommer fortsätta verka som huvudansvarig revisor.
 • Stämman beslutade om förvärv av 10 Monkeys.com Ltd från närstående enligt styrelsens förslag.
 • Stämman beslutade om kvittningsemission till närstående enligt styrelsens förslag.
 • Stämman beslutade om sammanslagning av aktier enligt styrelsens förslag (omvänd split).
 • Stämman beslutade om bolagsordningsändring enligt styrelsens förslag.
 • Stämman beslutade om bemyndigande enligt styrelsens förslag.


 För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Nord, VD MyFirstApp Sweden AB (publ)
Mobile: +4673 329 13 29
Email: jesper@myfirstapp.com

MyFirstApp Sweden AB (publ)
MyFirstApp är ett IT-bolag. Bolaget erbjuder ett utbud av digitala tjänster, huvudsakligen bestående av digitala applikationer specialanpassade för barn. Lösningarna används av ett flertal förskolor där apparna är anpassade med olika utvecklingsnivåer för lärande och personlig utveckling. Apparna går under olika namn och berör exempelvis enkel matematik och kognitiva förmågor. Bolaget gick tidigare under namnet Obstecare.