Regulatoriskt Pressmeddelande
ObsteCare har signerat avtal om s.k. omvänt förvärv med MyFirstApp Group

Den 31 oktober genomförde ObsteCare en extra bolagsstämma för att sälja inkråmet och genomföra en ordnad likvidation av bolaget. Stämman gav styrelsen befogenhet att sälja inkråmet vilket för närvarande pågår. På stämman ströks ärendet om likvidation, i avvaktan på ett eventuellt omvänt förvärv av en del av MyFirstApp Group.

Parterna har idag signerat ett avtal om ett omvänt förvärv och önskar ett godkännande av en ny extra bolagsstämma, efter vilken en ny noteringsprocess påbörjas. 

Vi är glada över att ha hittat en lösning som gör att våra aktieägare får möjlighet att ta del av en möjlig framtid hos MyFirstApp Group”, säger Helena Liljedahl, VD för ObsteCare AB.

Tekniskt sett genomförs affären som ett förvärv, men i praktiken blir säljarna, MyFirstApp, dominerande ägare i ObsteCare genom en kvittningsemission. Om affären genomförs innebär den att ObsteCare byter såväl inriktning som bolagsnamn.

Köpeskilling är 22.0 MSEK varav 9,7 MSEK initialt erläggs genom nyemitterade aktier i ObsteCare AB till ett pris per aktie om 0,05 SEK, samt en revers om 12,3 MSEK. Detta kommer att ge en initial utspädning om 77,5 procent för ObstCares aktieägare. En tilläggsköpeskilling kan dessutom utgå om högst 10 MSEK till säljaren beroende på prestation under kommande 17 månader. Tilläggsköpeskillingen erlägges till 50 procent i form av aktier och till 50 procent av kontanta medel. Säljaren, MyFirstApp och dess nyckelpersoner kommer att arbeta kvar i bolaget.

MyFirstApp (www.myfirstapp.com) är ett it-utvecklingsbolag med fokus på pedagogiska utbildningsapplikationer. Huvudägare (75,5%) till MyFirstApp är NanoCap Group.  Bolaget äger ett 90-tal appar, vilka är noggrant och eftertänksamt skapade för att passa förskolebarns utvecklingsnivåer, och har ca 150 000 aktiva användare. Försäljningen sker via Appstore och Google play. Apparna har hittills laddats ned över 20 miljoner gånger. Målet är att skala upp användandet och att öka konverteringen till betalande användare. Affären med ObsteCare underlättar för MyFirstApp att nå målet och visionen att bli ett Ed-Tech bolag med metaverse-funktioner. Bolaget har i dag fyra medarbetare och en årsomsättning på ca 0,5 MSEK med ett svagt negativt EBITDA-resultat.


Denna information är sådan som ObsteCare AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-25 19:09 CET.Helena Liljedahl, VD ObsteCare AB

Mobile: +46 70 467 30 24

E-post: Helena.liljedahl@obstecare.com