Regulatoriskt Pressmeddelande
Kallelse till årsstämma i MyFirstApp Sweden AB (publ)

Aktieägarna i MyFirstApp Sweden AB (publ), org.nr. 556670-3038, kallas härmed till årsstämma den 11 juni 2024 kl. 09:00 på Birger Jarlsgatan 20, 5tr 114 34 Stockholm.

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den 31 maj 2024, dels anmäla sig till bolaget senast den 31 maj 2024 skriftligen till BOX 164 16 103 27 Stockholm eller via e-post till ir@myfirstapp.com. Anmälan ska innehålla namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta. Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade i en banks eller annan förvaltares namn måste, förutom att anmäla sitt deltagande till Bolaget, registrera aktierna i sitt eget namn så att aktieägaren är registrerad i aktieboken per den 31 maj  2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begäran om sådan registrering ska göras till förvaltaren i enlighet med förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som verkställts senast onsdagen den 31 maj  2024 kommer att beaktas av Euroclear Sweden AB vid upprättandet av aktieboken.

Förslag till dagordning:
1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Framläggande och godkännande av dagordningen.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2023.
7. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
10. Val av styrelse och revisor.
11. Ändring av bolagsordning. Byte av bolagsnamn
12. Beslut om bemyndigande
13. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Resultatdisposition (punkt 7b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas samt att bolagets resultat överförs i ny räkning.

Styrelse m.m. (punkterna 8-10)
Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode ska utgå med ett 45 000 SEK till styrelseordförande och med 30 000 SEK till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Föreslås omval av samtliga ledamöter. Stefan Vilhelmsson föreslås fortsätta som styrelseordförande.

Som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår styrelsen omval av Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB, med Thomas Jönsson som huvudansvarig revisor. Arvode till revisor föreslås ske enligt godkänd räkning.

Beslut om ändring av bolagsordning. Byte av bolagsnamn (punkt 11)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att anta ny bolagsordning enligt nedan:

§ 1 Firma
Bolagets firma är Evolear AB (publ)
Bolagets firma är Evolear Group AB (publ)
Bolagets firma är Evolear Global AB (publ)

Styrelsen, eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för eventuell registrering av stämmans beslut hos Bolagsverket.

Bemyndigande (punkt 12)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än vad bolagsordningen medger.

Syftet med bemyndigande och skälen till att emissionsbeslut ska kunna fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att emittera finansiella instrument som vederlag i samband med eventuella förvärv som bolaget kan komma att genomföra samt för att öka bolagets finansiella flexibilitet att finansiera den löpande verksamheten. Emissionskursen skall fastställas enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler emitteras.

Övrigt
Årsredovisning, revisionsberättelse samt övriga och fullständiga förslag samt handlingar inför årsstämman kommer att framläggas på stämman och hålls tillgängliga hos bolaget samt på bolagets hemsida, www.myfirstappsweden.com senast tre veckor innan stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som så önskar. Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömning av bolagets ekonomiska situation. Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, föreslås medges rätten att vidta de mindre justeringar som kan behövas i samband med registrering av beslutspunkterna hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. För giltigt beslut enligt punkt 11 och punkt 12 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädda aktierna, samt att röstning ska ske i enlighet med ABL:s regler.

Stockholm i Maj 2024
MyFirstApp Sweden AB
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Nord, VD MyFirstApp Sweden AB
Mobil: +4673 329 13 29
Email: jesper@myfirstapp.com

MyFirstApp Sweden AB (publ)
MyFirstApp koncernen är ett edtech-bolag som erbjuder ett brett utbud av pedagogiska spel och applikationer genom våra varumärken Evolear, 10Monkeys, TalesTime och MyFirstApp världen över. Vårt engagemang är att främja barns lärande och utveckling inom områden som matematik, språk och kognitiva färdigheter, genom att tillhandahålla roliga och interaktiva verktyg anpassade för olika åldrar och utvecklingsstadier