Regulatoriskt Finansiell rapport
ObsteCare AB:Delårsrapport april-juni 2020

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2020  

 • Världen drabbades av en omfattande pandemi som påverkat bolagets säljverksamhet
 • Bolagets AFL®-metod godkändes för försäljning i Vietnam
 • ObsteCare meddelade i april att säljorganisationen har stärkts och att bolaget har etablerat ett samarbete i Japan
 • ObsteCare erhöll patentskydd i Europa för sin AFL®-metod
 • Carina Lindqvist tillträdde som vd för ObsteCare AB den 1 april 2020
 • ObsteCare höll den 22 april en extra bolagsstämma där beslut om tillägg av en extra teckningsoption till den tidigare beslutade företrädesemissionen togs
 • ObsteCare genomförde en företrädesemission under april-maj och bolaget har tillförts 30,5 MSEK före emissionskostnader
 • ObsteCare meddelade att nästa generation av instrumentet för AFL®-systemet beräknas lanseras under tredje kvartalet 2020
 • ObsteCare stärkte organisationen inom försäljning med Göran Lindholm med fokus på Europa

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Bolaget har fattat ett strategiskt beslut att för tillfället dra tillbaka sin ansökan om marknadsgodkännande av AFL®-metoden i USA pga Covid19 påverkan. Beslutet innebär att lanseringen av det uppdaterade AFL®-systemet kommer att skjutas fram något.

Finansiell sammanfattning april-juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 113 (260) KSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -8 290 (-2 138) KSEK 
 • Periodens resultat uppgick till -8 638 (-2 165) KSEK
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,28 (-0,13) SEK

Finansiell sammanfattning januari-juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 306 (513) KSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -10 123 (-3 224) KSEK
 • Periodens resultat uppgick till -10 529 (-3 277) KSEK
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,34 (-0,19) SEK
Resultat korthet     KSEK                                    2020 
apr-jun
2019
apr-jun
2020
jan-jun
2019
jan-jun
     2019
jan-dec
Nettoomsättning 113 260 306 513     727
Aktiverat arbete för egen räkning 2 058 1 182 3 621 1 939  4 276
Rörelsens kostnader        -10 465* -3 580 -14 055 -5 677 -12 989
Resultat efter finansiella poster -8 638 -2 165 -10 529 -3 277 -8 088

* Extra tillfälliga kostnader i samband med emission och DeNovo projektet om 6.5 MSEK

Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period föregående år 

Vd har ordet
Andra kvartalet har varit både händelserikt och utmanande för ObsteCare. Stort fokus har legat på utvecklingen av nästa generations instrument. Det är modernare och dessutom mindre i sin utformning, och kommer därför att vara attraktivare för nya distributörer och kunder. Vår bedömning är att lansering av nästa generations AFL®-system kommer vara möjligt under fjärde kvartalet.

FDA ansökan
Marknadsförutsättningarna i USA har förändrats rejält sedan ansökningsprocessen inleddes. Den amerikanska marknaden är viktig för bolaget och en framgångsrik kommersialisering kräver gynnsamma grundförutsättningar. Därför väljer bolaget att för tillfället dra tillbaka ansökan om marknadsgodkännande av AFL®-metoden i USA. En FDA-ansökan om marknadsgodkännande är en omfattande och kostnadskrävande process. Så snart förutsättningarna förbättras kommer processen åter startas upp.

Marknadens påverkan av pandemin
Covid-19:s påverkan har varit omfattande på de marknader där vi har distributörer kontrakterade – både karantän och kraftfull nedstängning har under det andra kvartalet haft en påverkan på vår försäljning. Under denna period har företag varken fått besöka kliniker eller fått möjlighet att föra en dialog med dem. Fokus inom sjukvården är, även för den verksamhet som vi riktar oss till, att hantera den rådande pandemin och styra om resurser för att bistå där de bäst behövs. Frågor om framtiden sätts på vänt. Pandemins utveckling kommer att påverka oss även framöver och vi arbetar aktivt med att identifiera nya kontaktvägar och säljkanaler.

Digitalt utbildningsprogram
Vi ser ett stort behov av att stötta våra distributörer på olika sätt. Flera av dem har relativt nyligen börjat samarbeta med oss och på grund av vårens restriktioner har vi inte haft möjlighet att fysiskt besöka dem som planerat.  Som ett led i detta har ObsteCare under perioden arbetat aktivt för att vidareutbilda och uppdatera samtliga distributörer. När det blir möjligt att besöka förlossningskliniker igen ska de vara väl förberedda och ha den mest aktuella kunskapen. Vi har även tagit fram ett omfattande utbildningsprogram för att på distans kunna genomföra utbildningsinsatser även för kunder på sjukhus och kliniker, om vi inte i närtid får möjlighet att besöka kliniker på det sätt vi tidigare gjort. De nya utbildningssatsningarna ger oss också möjlighet att snabbare starta upp nya marknader.

Utökade resurser inom försäljning
Som ett led i vår internationella expansion och för att bättre supportera våra befintliga distributörer att öka takten på fler marknader har vi också stärkt säljorganisationen och har utökat nätverket med syftet att hitta och inleda samarbete med nya distributörer, främst i Europa men även i Asien, för att uppnå en ökad expansionstakt.

Nästa generation av instrumentet
Vi arbetar målinriktat med alternativa möjligheter och lösningar för att bearbeta nya marknader. En viktig del i detta är lanseringen av nästa generation av AFL®-systemet. Även om andra kvartalet blev en mellanperiod försäljningsmässigt, så har vi nyttjat våra interna resurser optimalt i syfte att stå bättre rustade inför resten av året.   

Ökat intresse för ObsteCare från aktieägare
Det är glädjande att se intresset som finns för ObsteCare. Jag noterar att många nya aktieägare har hittat ObsteCare och tillsammans med tidigare aktieägare nu också kan vara med på den spännande resan vi har framför oss. Kapitaltillskottet från emissionen ger oss förutsättningar att utöka vår säljorganisation samt intensifiera vårt arbete och de marknadsaktiviteter som ska bidra till ObsteCares internationella expansion – och den ökade efterfrågan som vi förväntar oss.

Jag ser fram emot att leda detta innovativa bolag och tillsammans med våra distributörer och partners bidra till att skapa bättre förutsättningar för tryggare förlossningar. Något som både varje enskild föderska och samhället i stort vinner på.För ytterligare information, kontakta:
Carina Lindqvist, vd, ObsteCare AB
Telefon: 076-199 30 13
E-post: carina.lindqvist@obstecare.com


Denna information är sådan information som ObsteCare AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2020 kl 08.00 CET