Regulatoriskt Finansiell rapport
ObsteCare AB publicerar delårsrapport Q1 2022

  

vÄsentliga händelser under första kvartalet 2022

 • I januari deltar ObsteCare på Arab Health för att knyta kontakter.
 • ObsteCAre besöker  Sheik Khalifa Medical Center i Ajman, tillsammans med potentiella distributörer.
 • ObsteCare presenterar en ny strategisk riktning och att styrelsen arbetar med en finansieringsstrategi.
 • ObsteCare genomför besparingsåtgärder i bolaget för att ge tid till finansieringsstrategin. Dessa kommer att bli tydliga under Q2.
 • Bokslutskommuniké presenteras.

 

vÄsentliga händelser efter periodens slut

 • ObsteCare visar statistik på nyckeltal för Oxytocinanvändning och akuta kejsarsnitt i Sverige och visar att båda dessa ökar, dvs trenden går åt fel håll. Exempel från klinik som använder AFL- metoden har nästan 30% bättre nyckeltal. AFL- metoden är ett viktigt beslutsunderlag för att skapa en säkrare förlossningsvård.
 • ObsteCare deltar i amerikansk fosterövervakningskonferens, för att träffa relevanta personer på ObsteCares potentiella marknad.
 • På årsstämman den 26 april valdes styrelseledamöterna Christina Hugosson (omval), Bo Lundblad (omval), Harald Almström (omval) och Gun-Britt Fransson (nyval). Christina Hugosson omvaldes som ordförande. Peter Risberg avböjde omval.

 

 

finansiell sammanfattning jan-mars 2022

 •    Nettoomsättningen uppgick till 353 (318) KSEK 
 •    Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -3 557 (-2 433) KSEK   
 •    Periodens resultat uppgick till -3 567 (-2 450) KSEK 
 •    Resultatet per aktie uppgick till -0,06 (-0,08) SEK 

 

Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period föregående år.

 

 

Kontakt


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Helena Liljedahl, vd

Telefon +46 (0)704 67 30 24

E-post helena.liljedahl@obstecare.com

 

ObsteCare AB (publ)
Organisationsnummer 556670-3038

Fogdevreten 2
171 65 Solna
Telefon 08-751 56 27

 

info@ObsteCare.com
www.ObsteCare.se
 


Denna information är sådan som ObsteCare AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-11 08:00 CET.