Regulatoriskt Finansiell rapport
MyFirstApp Sweden AB (publ) Delårsrapport 1 - 2024

Flerårsöversikt koncernen Q1 2024 Q1 2023 Helår 2023
Nettoomsättning (msek) 0,5 0,2 2,1
EBITDA (msek) −0,6 −0,6 −2,1
Justert EBITDA * (SEK) −0,2 −0,6 −2,1
Resultat efter finansiella poster (msek) −2,0 −0,7 −4,1
Balansomslutning (msek) 20,4 0,9 21,5
Soliditet (%) 13% −245% 19%
Resultat per aktie (sek) −0,52 −0,17 −1,11
-
Flerårsöversikt modern Q1 2024 Q1 2023 Helår 2023
Nettoomsättning (msek) 0,1 0,1 0,7
EBITDA (msek) −0,8 −0,7 −3
Resultat efter finansiella poster (msek) −0,9 −0,6 −14
Balansomslutning (msek) 32,0 22,4 31,7
Soliditet (%) 51% 88% 54%

* Justerat EBITDA exkluderar Investor Relations-kostnader av engångskaraktär som ej påverkat kassaflödet.
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

MyFirstApp upptar kredit om 500 Tsek från närstående kreditgivare.
MyFirstApp inleder samarbete med IR-Partner.
Nedskrivning av aktier i dotterbolag MyFirstApp Group S AB och Oy 10Monkeys.com Ltd om totalt ca 11,6 MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER  PERIODEN

MyFirstApp genomför riktad kvittningsemission - ny och strategist investerare i Abelco Investment Group AB.
MyFirstApp ingår partneravtal med Skolon – 750 000 potentiella nya användare.
Kallelse till årsstämma i MyFirstApp Sweden AB (publ).
MyFirstApp publicerar årsredovisning för 2023.

VD ORD
Myfirstapp stänger kvartal ett med en ökad omsättning med ca 140% jämfört med samma period föregående år med en nettoomsättning om 0,5 (0,2) MSEK.

Under kvartalet har vi arbetat med vidareutveckling av våra plattformar, särskilt 10monkeys som nu har tecknat avtal med Skolon  en ledande aktör inom distribution till skolor över hela Sverige samt flera angränsande länder. Detta är ett mycket spännande projekt som vi tror kommer att öka dotterbolagets aktiva användarbas.


Strategi
Under kvartalet har vi fortsatt att utveckla vår AI-motor i evolear och därmed också Minemath. Plattformen är fortfarande i beta och vi har ännu inte börjat marknadsföra den brett. Enligt vår strategi ska detta ske under 2024.

I dotterbolaget 10monkeys arbetar vi även med att återinföra Mattematchen, där vi planerar att lansera den populära tävlingen vid skolstarten i Sverige. Mattematchen engagerar elever på nationell nivå, där de tävlar om att klara flest nivåer i spelet under skoltid under en period av 1-2 veckor.

Finansiellt
Koncernens omsättning steg till 0,5 MSEK, en ökning från 0,2 MSEK under motsvarande period föregående år. EBITDA för perioden uppgick till -0,6 MSEK. Ledningen väljer att redovisa ett justerat EBITDA som exkluderar kostnader som uppkommit i samband med partnerskapet med IR-partner under kvartalet, som även ej påverkat bolagets kassaflöde. Justerat EBITDA uppgick till ca -0,2 MSEK.

Bolaget har under och efter kvartalet arbetat med att stärka balansräkningen och minska skulderna genom att genomföra en riktad emission till en strategisk partner, Abelco Investment. Bolaget och styrelsen arbetar ständigt parallellt med att ta bra beslut för alla våra aktieägare, stora som små, samt vidareutveckling av våra spel och plattformar.

Framåtblick
Med hjälp av vårt avtal och nya partner i Abelco Investment ligger det fortsatt i strategin att utveckla våra AI-produkter ytterligare tillsammans med deras kompetens samt att expandera vår verksamhet och öka vår närvaro i Asien.

Framgent, för att nå våra verksamhetsmål, arbetar bolaget kontinuerligt med att utforska och utnyttja möjligheter till att inkorporera framstående företag och plattformar i vårt ekosystem. Vi siktar på att stärka vår marknadsposition och berika vår produktportfölj genom förvärv. Detta är viktigt för att genomföra den expansion vi önskar men också för att förbättra vårt erbjudande till slutkunderna – föräldrar och barn världen över som söker bättre utbildningsmaterial för att förbättra kvaliteten på skärmtid.

Tack till alla våra aktieägare för ert stöd. Vi är fast beslutna att växa, diversifiera och anpassa oss för globala marknader. Med vårt team och strategi ser vi fram emot framtidens möjligheter. Tack för ert förtroende.För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Nord, VD MyFirstApp Sweden AB (publ)
Mobile: +4673 329 13 29
Email: jesper@myfirstapp.com

MyFirstApp Sweden AB (publ) 
MyFirstApp koncernen är ett edtech-bolag som erbjuder ett brett utbud av pedagogiska spel och applikationer genom våra varumärken Evolear, 10Monkeys, TalesTime och MyFirstApp världen över. Vårt engagemang är att främja barns lärande och utveckling inom områden som matematik, språk och kognitiva färdigheter, genom att tillhandahålla roliga och interaktiva verktyg anpassade för olika åldrar och utvecklingsstadier