Regulatoriskt Pressmeddelande
Rättelse av bokslutskommuniké jan-dec 2020

CE märkning klar och samarbete med marknadsledande distributör på plats

vÄsentliga händelser under FJÄRDE kvartalet 2020  

 • Obstecare tog ett första steg in på den tyska marknaden genom ett samarbete med det välrenommerade universitetssjukhuset i Ulm
 • Nytt avtal tecknades med den nordiska marknadsledande distributören Vingmed
 • Nytt distributörsavtal tecknades för Irland
 • CE-märkningen av nästa generations instrument färdigställdes
 • ObsteCare meddelade att man avser genonföra en fullt garanterad företrädesemission om ca 25 MSEK och kallade till extra bolagsstämma 
 • Utbredningen av covid-19 har påverkat Sverige och övriga världen under hela 2020

vÄsentliga händelser efter periodens slut

 • Den extra bolagsstämman godkände styrelsens förslag och fattade beslut om nyemission

finansiell sammanfattning oktober-december 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 227 (119) KSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -3 439 (-3 070) KSEK 
 • Periodens resultat uppgick till -1 274 (-1 608) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,04 (-0,09) SEK

      

finansiell sammanfattning januari-december 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 890 (727) KSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -9 773 (-7 982) KSEK
 • Periodens resultat uppgick till -8 034 (-6 600) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,26 (-0,38) SEK

Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period föregående år.

Resultat i korthet     2020 2019 2020 2019
KSEK                                    okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec
Nettoomsättning 227 119 890 727
Aktiverat arbete för egen räkning 3 257 1 431 10 475 4 276
Rörelsens kostnader 6 923 4 624 21 143 12 990
Resultat efter finansiella poster -3 458 -3 095 -10 218 -8 088

Likviditet och finansieringLikvida medel per 31 december 2020 uppgick till 7 524 (1 653) KSEK.

Vd har ordet

2020 var ett spännande och utmanande år som slutade i positiv anda med två nya distributörer och två nya sjukhus som ska börja använda AFL® metoden.

Nya instumentet CE-märkt och levererat

Det nya, moderna instrumentet är CE-märkt och levererat till kund. Det är användarvänligt och får högsta betyg av de läkare och barnmorskor som utvärderat det.

Två forskningsintensiva och välrenommerade universitetssjukhus (Ulm i Tyskland och Akershus Norge) har beslutat att börja använda AFL®-metoden i sin verksamhet. Vi ser fram mot fler utvärderingar under kommande år. Att yrkesverksamma som kombinerar klinisk verksamhet och forskning väljer att använda och utvärdera metoden lägger en viktig grund för våra möjligheter att få gehör för våra budskap hos beslutsfattare på olika marknader.

USA och FDA-ansökan

Förberedelserna för en FDA-ansökan avseende det nya instrumentet pågår och vi beräknar lämna in den för godkännande under andra kvartalet 2021.

Nya starka dstributörer

Ett förstärkt distributionsnätverk är ett viktigt mål. Även där har vi nått goda resultat. Under senhösten skrevs två viktiga avtal med väletablerade aktörer: Vingmed Holding A/S avseende Norden och OLM på Irland. Båda företagen är en av marknadsledarna inom produkter till förlossningsvården på sin respektive marknad och avtalen ger oss tillgång till effektiva säljorganisationer med stort förtroendekapital och upparbetade kontakter.

I och med dessa avtal ser vi stora möjligheter att snabbt öka vår försäljning.

Diskussioner pågår för närvarande med ytterligare ett antal potentiella distributörer på den europeiska marknaden.

Fler internationella möjligheter

ObsteCare har fått intresseförfrågan från Japan och ser över möjligheten för en registrering av AFL®-metoden där. Vi har dessutom inlett dialog med andra potentiella företrädare utanför Europa och USA.

Stor och oförändrad marknadspotential       

AFL®-metoden är en unik innovation som möjliggör en objektiv mätning av den födande kvinnans status genom att ge en bild av livmoderns arbete under förlossningen. Vår försäljningspotential är oförändrad, men på grund av den pågående pandemin har tidplanen fått justeras framåt. Fullt garanterad nyemissionÅret avslutades med att styrelsen beslutade föreslå en extra bolagsstämma att fatta beslut om en fullt garanterad nyemission om cirka 24,9 MSEK i form av Units, att tecknas med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionslikviden kommer främst att användas till att slutföra FDA-ansökan inför etablering i USA samt till vidare expansion i Europa och Asien. Kapitaltillskottet ger oss möjlighet att fortsätta arbeta proaktivt mot uppsatta mål. Jag ser ljust på framtiden och ser fram emot att leda verksamheten in i en mer aktiv försäljningsfas, Carina Lindqvist Verkställande direktör. 

Finansiell kalender

Årsstämma, 2021-04-26, årsredovisningen kommer offentliggöras 3 veckor innan årsstämman
Delårsrapport jan-mars 2021, 2021-05-11

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carina Lindqvist, vd

Telefon +46 (0)70 633 41 25

E-post: carina.lindqvist@obstecare.com

Informationen lämnades genom kontaktpersonens försorg den 19 februari 2021