Pressmeddelande
DelÄrsrapport januari-juni 2022

Fortsatt dialog kring finansiella lösningar

vÄsentliga händelser under andra kvartalet 2022

 • ObsteCare visar statistik från förlossningsvården i Sverige och visar att AFL kan vara en väg till förbättring.
 • ObsteCare om har skickat in ansökan om nytt patent.
 • ObsteCare har förnyat CE-märkningen.
 • Bolaget har deltagit i amerikansk forsterövervakningskonferens.
 • Bolaget har informerat om teckningsrätt T03.
 • Bolaget har informerat om att man genomför besparingsåtgärder.

vÄsentliga händelser efter periodens slut

 • Flera konstruktiva diskussioner kring bolagets finansiella situation har förts.
 • Godkännande från första instans för longitudinell studie på Sheik Khalifa Medical Center i Ajman. Vi väntar fortfarande på myndighetsbeslut.
 • Besparingar i bolaget börjar ge resultat.

finansiell sammanfattning april-juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 23 (111) KSEK 
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -3 353 (-4 840) KSEK   
 • Periodens resultat uppgick till -3 361(-4 856) KSEK 
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,06 (-0,09) SEK 

finansiell sammanfattning januari-juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 376 (429) KSEK 
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -6 910 (-7 275) KSEK   
 • Periodens resultat uppgick till -6 928 (-7 307) KSEK 
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,12 (-0,13) SEK 

Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period föregående år.

Resultat i korthet     2022 2021 2022 2021 2021
KSEK                                    april-juni april-juni jan-juni jan-juni jan-dec
Nettoomsättning 23 111 376 429 466
Aktiverat arbete för egen räkning 546 1 540 1 640 3 032 6 175
Rörelsens kostnader -3 956 -6 491 -8 968 -10 736 -25 193
Resultat efter finansiella poster -3 361 -4 856 -6 928 -7 307 -18 608

Likviditet och finansiering 

Likvida medel per den 30 juni 2022 uppgick till 5 085 (21 575) KSEK.Helena Liljedahl, VD ObsteCare AB

Mobile: +46 70 467 30 24

E-post: Helena.liljedahl@obstecare.com