Regulatoriskt Pressmeddelande
Kallelse till extra bolagsstämma i MyFirstApp Sweden AB (publ)

Aktieägarna i MyFirstApp Sweden AB (publ), org.nr. 556670-3038, kallas härmed till extra bolagsstämma den 11 januari 2024 kl. 09:00 på Birger Jarlsgatan 20, 5tr 114 34 Stockholm

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den 3 januari 2024, dels anmäla sig till bolaget senast den 8 januari 2024 skriftligen till BOX 164 16, 103 27 Stockholm eller via e-post till jesper@myfirstapp.com. Anmälan ska innehålla namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta. Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade i en banks eller annan förvaltares namn måste, förutom att anmäla sitt deltagande till Bolaget, registrera aktierna i sitt eget namn så att aktieägaren är registrerad i aktieboken per den 3 januari 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begäran om sådan registrering ska göras till förvaltaren i enlighet med förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som verkställts senast den 5 januari 2024 kommer att beaktas av Euroclear Sweden AB vid upprättandet av aktieboken.

Förslag till dagordning:
1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Framläggande och godkännande av dagordningen 

4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Val av styrelse
7. Beslut om minskning av aktiekapital

8. Beslut om ändring av bolagsordning
9. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut
Val av styrelse (punkt 6)
Förslag till styrelse kommer att presenteras senast i anslutning till stämman.

Beslut om minskning av aktiekapital (punkt 7)
Fullständigt förslag kommer att presenteras senast två veckor innan stämman.

Beslut om ändring av bolagsordning avseende gränser för aktiekapital och antal aktier (punkt 8)
Fullständigt förslag kommer att presenteras senast två veckor innan stämman.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, föreslås medges rätten att vidta de mindre justeringar som kan behövas i samband med registrering av beslutspunkterna hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Övrigt
För giltigt beslut enligt punkt 6 fordras att beslutet biträds av aktieägare med relativ majoritet av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.  För giltigt beslut enligt punkterna 7 och 8 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna samt att röstning ska ske i enlighet med ABL:s regler. Aktieägarna har rätt till vissa upplysningar på bolagsstämman: styrelsen och vd ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor två veckor före bolagsstämman. Underlaget skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Stockholm i december 2023
MyFirstApp Sweden AB
StyrelsenFör mer information, vänligen kontakta:
Jesper Nord, VD MyFirstApp Sweden AB (publ)
Mobile: +4673 329 13 29
Email: jesper@myfirstapp.com

MyFirstApp Sweden AB (publ)
MyFirstApp är ett IT-bolag. Bolaget erbjuder ett utbud av digitala tjänster, huvudsakligen bestående av digitala applikationer specialanpassade för barn. Lösningarna används av ett flertal förskolor där apparna är anpassade med olika utvecklingsnivåer för lärande och personlig utveckling. Apparna går under olika namn och berör exempelvis enkel matematik och kognitiva förmågor.