Regulatoriskt Finansiell rapport
Fortsatt expansion i Europa

vÄsentliga händelser under andra kvartalet 2021

 • ObsteCare genomförde ett välbesökt webinarium med ca 100 intressenter, främst barnmorskor, förlossningsläkare och kunder i samarbete med den nordiska distributören Vingmed AB. 
 • ObsteCare lämnade in en ansökan till USA:s läkemedelsmyndighet FDA om att få komma med i det nya programmet STeP (The Safer Technologies Program) för innovativa medicintekniska produkter med användningsområden där det saknas likvärdiga alternativ på marknaden.
 • Helena Liljedahl rekryterades som ny vd i ObsteCare och kommer att ha fokus på ökad internationell försäljning, etablering på fler marknader samt lansering och expansion i USA. Helena tillträdde rollen den 1 juli.
 • På årsstämman den 26 april valdes styrelseledamöterna Christina Hugosson (omval), Bo Lundblad (omval), Harald Almström (omval) och Peter Risberg (omval). Christina Hugosson omvaldes som ordförande.  
 • Från utnyttjande av tidigare utgivna teckningsoptioner (TO1) tillfördes ObsteCare 91 KSEK.

vÄsentliga händelser efter periodens slut

 • ObsteCare tecknar avtal med stark brittisk distributör och får en första order under augusti.
 • ObsteCare blir förmodligen inte antagen till STeP programmet. Fortsatt dialog med FDA.

finansiell sammanfattning april-juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 111 (113) KSEK 
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4 840 (-8 291) KSEK   
 • Periodens resultat uppgick till -4 856(-8 638) KSEK 
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,09 (-0,28) SEK 

finansiell sammanfattning januari-juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 429 (306) KSEK 
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -7 275 (-10 123) KSEK   
 • Periodens resultat uppgick till -7 307(-10 529) KSEK 
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,13 (-0,34) SEK 

Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period föregående år. Beloppen som anges är avrundade vilket ibland leder till att vissa summeringar inte är exakta.

Resultat i korthet     KSEK                                    2021  apr-jun 2020apr-jun 2021jan-jun 2020jan-jun      2020jan-dec
Nettoomsättning 111 113 429 306     890
Aktiverat arbete för egen räkning 1 540 2 058 3 032 3 621  10 475
Rörelsens kostnader        -6 491 -10 465 -10 736 -14 055 -21 143
Resultat efter finansiella poster           -4 856 -8 638 -7 307 -10 529 -10 218

Likviditet och finansiering 

Likvida medel per den 30 juni 2021 uppgick till 21 575 (17 889) KSEK.

 

Kontakt

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Helena Liljedahl, vd

Telefon +46 (0)704 67 30 24

E-post helena.liljedahl@obstecare.com

ObsteCare AB (publ)
Organisationsnummer
556670-3038

Fogdevreten 2
171 65 Solna
Telefon 08-751 56 27

info@ObsteCare.com
www.ObsteCare.se

 

Informationen lämnades genom kontaktpersonens försorg den 24 augusti 2021 kl. 8:00 CET.